Trenerutdanning

Trenerkursene til Norges Friidrettsforbund følger Trenerløypa som gjelder for hele Norsk idrett.  Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutdanningen som består av fire nivåer. "Friidrett for barn-kurset" og Trener 1-kurset er et krets/regionalt ansvar mens Trener 2 og 3 er et sentralt ansvar. Under finner du kursplaner og mer informasjon om de ulike kursene.

Utviklingen av verdibaserte og relasjonsorienterte trenere bør være et sentralt kjennetegn innen trenerutviklingen i norsk idrett. Trenerutvikling i norsk idrett bør utstyre trenerne med gode verktøy for at de skal kunne gjøre treneroppdraget effektivt og innenfor verdimessige rammer med utøveren i sentrum. Treneren bør få en utdanning både innenfor praktiske og teoretiske områder.

Med det som bakgrunn, ønsker norsk friidrett å arbeide etter følgende Trenerkonvensjon:

 • Treneren skal se på utøverne i et helhetsperspektiv
 • Treneren må ha riktig kompetanse i forhold til målgruppen de trener
 • Treneren skal utvikle hver utøvers unike kvalifikasjoner på best mulig måte
 • Treneren skal være opptatt av utøvernes ve og vel, og oppmuntre til positiv opptreden
 • Treneren skal behandle utøverne likeverdig – uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion og politisk overbevisning og seksuell orientering
 • Treneren skal være et godt forbilde for utøverne og miljøet rundt utøverne
 • Treneren bør utvikle seg kontinuerlig og ha som mål at treningene skal være av god kvalitetsmessig standard
 • Treneren skal utvikle sine utøvere gjennom involvering, refleksjon, dialog og ansvarliggjøring

Norsk idrett er enige om at verdibasert trenerskap er at:

 1. Treneren legger til rette for at utøverne opplever idrettsglede.
 2. Treneren legger til rette for at utøverne utvikler sine forutsetninger på en best mulig måte. 
 3. Treneren er et godt forbilde og representerer idretten på en verdig måte.
 4. Treneren behandler utøverne likeverdig – uavhengig av kjønn, funksjonshemning, etnisk bakgrunn, religion, seksuell orientering og sosial status – og respekterer utøverens personlige integritet. 
 5. Treneren utvikler utøverne gjennom involvering, refleksjon, dialog og ansvarliggjøring. 
 6. Treneren ivaretar utøvernes helse og sikkerhet i idretten og viser omsorg ved sykdom og skade.
 7. Treneren er lojal overfor idrettens verdier, lover og regler og retningslinjer fra eget idrettslag.
 8. Treneren følger Idrettens barnerettigheterbestemmelser om barneidrett og Retningslinjer for ungdomsidrett.
 9. Treneren følger idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep.
 10. Treneren følger idrettens holdninger til bruk av alkohol og tobakk i idrettslig sammenheng.
 11. Treneren motarbeider all form for bruk av doping.
 12. Treneren følger prinsippet om Fair Play og motarbeider uærlig konkurranse og kampfiksing.
 13. Treneren reagerer mot all form for diskriminering, trakassering, hets og mobbing. 
 14. Treneren respekterer andre trenere, foreldre, dommere og idrettsledere. 
 15. Treneren fremmer ikke egne økonomiske og sportslige interesser på bekostning av utøvernes og/eller idrettens interesser.

 

Trenerloypa

Friidrett for barn-kurset er for deg som trener barn mellom seks og tolv år. 

Friidrett for barn-kurset utgjør en obligatorisk del av Trener 1-utdanningen i friidrett. Det er kretsen som arrangerer dette kurset, men en klubb kan gjerne også arrangere kurset i samarbeid med kretsen.

Hovedmål Introduksjonskurs Trener 1:
Fokus: Innlæring og deltakelse.
Kurset skal gjøre treneren i stand til å lede friidrettsaktivitet og trening (i løp, hopp, kast) som gjør at barna utvikler seg helhetlig (både sosialt, psykiskt, emosjonelt, motorisk og fysisk).

Mål Friidrett for barn:
- Å rekruttere aktivitetsledere til friidrett gjennom teoretisk og praktisk undervisning, veiledning, erfaringsutveksling og aktiv egeninnsats.
- Å gi kunnskaper, ferdigheter og inspirasjon til å skape gode aktivitetsmiljøer for barn og stimulere til utvikling og trivsel.

Treneren skal ved fullført kurs ha kunnskap om:
- Idrettens verdigrunnlag
- Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barnefriidrett
- Organisering av hensiktmessig aktivitet i forhold til barns utvikling

Målgruppe

Alle som ønsker å trene eller trener barn i friidrett i alderen 6-12 år. Nedre aldersgrense for å delta på kurset er at man fyller 14 år kursåret.

Omfang og gjennomføring: 

Friidrett for barn-kurset foreligger både i en fysisk, en heldigital og en deldigital versjon. Alle versjonene har det samme totale omfanget, men fordelingen av timene på digital undervisning og selvstudie og selve gjennomføringen av praksisen er noe ulik. Det totale antallet timer med undervisning og selvstudie (e-læring) er på 10 timer uansett hvilken versjon av kurset du deltar på. En kurstime er 45 minutter.

I alle versjonene inngår to timer e-læring (forberedelse) om Barneidrettens verdigrunnlag https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=157 (krever innlogging via MinIdrett), og alle versjonene har en praksisdel i etterkant av selve kurset.

Før du melder deg på kurset, skal du ta Trenerattesten. Det gjøres her: trener.nif.no og krever innlogging med Minidrett-brukeren din.

Les mer om selve gjenomføringen av kurset her.

2024 Kursplan Friidrett for barn .pdf

Trener 1 har innlæring og deltakelse som hovedfokus. Det bygger videre på Friidrett for barn-kurset og målgruppen er trenere som jobber med yngre ungdommer, hovedsakelig 12 år og eldre. Trener 1-utdanningen består altså av både Friidrett for barn-kurset, og Trener 1-kurset med medfølgende praksis på 45 timer.
 
Treneren skal ved fullført kurs kunne: 
-  gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter i de ulike friidrettsøvelsene med en motodikk som er tilpasset aldersgruppen. 
-  anvende sentrale treningsprinsipper som er tilpasset barn og unge
-  planlegge, tilrettelegge og lede trening på en måte som ivaretar de unges behov for et spennende, sosialt og trygt miljø itråd med idrettens verdigrunnlag. 

Målgruppe:
Alle som ønsker å trene eller trener barn og ungdom i alderen 12-16 år. 
Nedre aldersgrense for å delta på kurset er at man fyller 16 år kursåret. 

Krav til opptak:
Godkjent introduksjonskurs "Friidrett for barn" eller tilsvarende. Gjennomført Trenerattest for barn eller ungdom. Trenerattesten tar du her: trener.nif.no (krever innlogging med Minidrett-brukeren din).

Omfang: 35 timer (en undervisningstime er 45 min)

Teori, fellesemner 11 timer (gjennomføres digitalt eller fysisk med kurslærer)
Praktisk kursdel 18 timer (gjennomføres på en helg - fredag til søndag - eller delt opp i mindre bolker)
Observasjon av erfaren trener 2 timer (gjennomføres i egen klubb eller f.eks. på en Lerøysamling)
E-læring: idrettsernæring modul 1, idrett uten skader og HLR, 4 timer

Kursplan per juni 2023:Kursplan Trener 1 friidrett juni 2023.pdf

Pensum:

Næsheim-Bjørkvik, Gro og Sjöqvist, Veslemøy Hausken: «Friidrett for ungdom, 2.utgave» Fagbokforlaget 2023 (https://www.fagbokforlaget.no/Friidrett-for-ungdom/I9788245042818)

Håndbok «Friidrett for barn og ungdom», Norges Friidrettsforbund 2017

Nyheim, Maj Britt «Fra lek til friidrett – basistrening med tilpasninger for barn og unge med
spesielle behov», Norges Friidrettsforbund


Hefte «Kappgang – slik lærer du deg kappgangsteknikk», Norges Friidrettsforbund

Trener 2 

NFIF tilbyr årlig trener 2-kurs. Dette kurset består av tre hoveddeler:

1. generell del

2. spesiell del

3. praksis (i klubb, krets etc)

I tillegg til oppmøte på samlinger, er det et selvstudie/hjemmeoppgaver som skal besvares og leveres inn.

Krav til opptak:
Fullført Trener 1. Fullført Trenerattest. Trenerattesten tar du her: trener.nif.no (krever innlogging med Minidrett-brukeren din).

De tre siste årene (2021, 2022 og 2023), har den generelle delen blitt arrangert som et digitalt kurs i samarbeid med orienteringsforbundet og triatlonforbundet.

Her kan du lese om innholdet i trener 2-utdanningen.

Trener 3 i friidrett gjennomføres som et studie med studiepoeng via Høyskolen Innlandet og er et tverridrettslig samarbeid mellom fem særforbund og Høyskolen Innlandet.

https://www.inn.no/studier/vare-studier/trener-3/

Neste kull har oppstart februar 2024 og søknadsfristen var 15.november 2023. Her er studieplanen for det Trener 3-kullet som avsluttet sitt studie våren 2023.

Normalt har studiet fem samlinger der tre er fellesidrettslige og to er kun for friidrett. Noe av undervisningen skjer digitalt, men studiet er i hovedsak lagt opp med fysiske samlinger.

Hovedmål Trener 3

Utdanningen har utviklings- og prestasjonfokus og målet er å gjøre treneren i stand til å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere.

Målgruppe:
Kurset passer for trenere som ønsker å utvikle (junior- og senior-)utøvere med fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og deltakelse på internasjonalt nivå.Treneren for morgendagens toppidrettsutøver. 

Ved spørsmål kontakt kursansvarlig Veslemøy H. Sjöqvist på veslemoy.sjoqvist@friidrett.no eller telefon 901 838 56

Trenerløypa legger opp til at det i tillegg til grunnutdanningen for trenere, også legges opp til at trenerne tilbys etterutdanning på sitt nivå.

Etterutdanningen (EtU) som tilbys trenere tar utgangspunkt i det grunnutdanningsnivået de har skolert seg på. Det vil si at en som har gjennomført Trener 1-kurs gis mulighet til å etterutdanne seg på samme nivå. EtU kan være i form av lokale, regionale eller sentrale tiltak og kan arrangeres i samarbeid med andre idretter.

Norges Friidettsforbund jobber med å få på plass en struktur for etterutdanningen.

Trenerseminaret

Friidrettens Trenerforening arrangerer hvert år "Trenerseminaret" med interessante tema og solide forelesere fra både inn- og utland. Norges Friidrettsforbund samarbeider med Trenerforeningen om seminaret http://www.trenerforeningen.org/

Seminaret pleier å arrangeres i november hvert år.

Trenerløftet

Dette er Olympiatoppens satsing på unge trenere. Les mer her.

Sunn Idrett

Norges friidrettsforbund var ett av eierforbundene til Sunn Idrett, men fra 2020 er Sunn Idrett en del av NIFs administrasjon. Sunn idrett tilbyr sitt Spis Smart-foredrag til klubber i hele landet. Les mer på nettsidene til Sunn idrett.

 

I Coach Kids

"I coach kids" er et EU-støttet prosjekt med utspring på Leeds Beckett University i England. Det er laget en e-læring, men det er også en nettside med mye fagstoff. E-læringen (eller "the MOOC" Massive Open Online Course) er gratis, men krever at du lager en brukerkonto: http://e-learning.icoachkids.eu

"You have not coached until they have learned", sa den legendariske basketballtreneren John Wooden og dette sitatet er sentralt i en av e-læringsmodulene til prosjektet.

ICoachKids pledge

Norges Friidrettsforbund utdanner autoriserte løpetrenere via løpetrenerkurset. Kurset retter seg mot deg som allerede er løpetrener, men også du som har planer om å starte opp en løpegruppe og bli løpetrener, vil ha utbytte av kurset. Kurset er en blanding av teori og praksis og du vil etter endt kurs kunne kalle deg autorisert løpetrener.

Ler mer og finn hele kursplanen her.

Friidrett på toppnivå dreier seg om sekunder, minutter, centimeter og meter, men forut for alle prestasjonene ligger systematisk trening over lang tid. Trening er vitenskap samtidig som praktisk erfaring bokstavelig talt i mange sammenhenger er gull verdt. Å trene og å være trener dreier seg blant annet om å kombinere teori og praktisk erfaring på en god måte.

Utviklingstrapper og arbeidskrav

Å ha god kjennskap til idrettens krav (hvor sterk, utholdende, rask, spenstig samt hvilke mentale og teknisk ferdigheter man bør ha), er en forutsetning for å kunne planlegge trening. På denne siden finner du linker til egne sider om både arbeidskrav og utviklingstrapper for alle friidrettsøvelsene. I tillegg finner du eksempel på ukeplaner for utøvere på ulike alderstrinn i ulike øvelser. Klikk deg inn her.

Toppidrett

Toppidrett skiller seg ut fra breddeidrett og ungdomsidrett ved at man blir mer og mer spesialisert. Kravene til kompetanse i trener- og støtteapparatet øker, og det er stor grad av individualisering i treningsoppleggene. Det er vanskeligere å generalisere jo bedre utøverne er, og et godt råd er å aldri kopiere treningsprogram. Da blir man i beste fall like god.

Treningsdagbok på nett

Olympiatoppen har i samarbeid med friidrettsforbundet utviklet en treningsdagbok som er nettbasert. Linken til selve verktøyet er denne:https://olt-dagbok.nif.no/

Annet fagstoff

Mengden fagstoff som er tilgjengelig på nett er enormt. Mye ha god kvalitet og mye har dårligere kvalitet. Vær kildekritisk. Her er en oppramsing eller kall det gjerne en anbefaling av gode nettressurser:

www.olympiatoppen.no

https://www.nih.no/forskning/

https://www.ntnu.no/toppidrettsforskning/forskning

Universitetet i Agder publiserer også noe av forskningen sin her: https://www.uia.no/om-uia/fakultet/fakultet-for-helse-og-idrettsvitenskap/institutter/institutt-for-idrettsvitenskap-og-kroppsoeving

Fendura-prosjektet som konsentrerer seg om kvinneidrettshelse, kan du lese om her: https://uit.no/research/fendura

World athletics: https://www.worldathletics.org/about-iaaf/health-science

Podcast om idrettsforskning: https://podtail.com/no/podcast/idrettsforskning/

Her er en samling med artikler. Denne lista er ikke komplett på noen måte. Tips oss gjerne: veslemoy.sjoqvist@friidrett.no

NFIF har produsert webinarer med ulike emner og opptakene av disse, finner du på Friidrettskanalen: https://www.friidrettskanalen.no/webinar

European athletics har en spennende webinarrekke og opptakene finner du her:

https://app.socio.events/OTYzNQ/Home/122693