trenerloypa.jpg
Trenerløypa er rammeverket for trenerutdanning i Norsk idrett.

Trenerutdanning

Trenerkursene til Norges Friidrettsforbund følger Trenerløypa som gjelder for hele Norsk idrett.  Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutdanningen som består av fire nivåer. "Friidrett for barn-kurset" og Trener 1-kurset er et krets/regionalt ansvar mens Trener 2 og 3 er et sentralt ansvar. Under finner du kursplaner og kurskalenderen for de ulike kursene.

Utviklingen av verdibaserte og relasjonsorienterte trenere bør være et sentralt kjennetegn innen trenerutviklingen i norsk idrett. Trenerutvikling i norsk idrett bør utstyre trenerne med gode verktøy for at de skal kunne gjøre treneroppdraget effektivt og innenfor verdimessige rammer med utøveren i sentrum. Treneren bør få en utdanning både innenfor praktiske og teoretiske områder.

Med det som bakgrunn, ønsker norsk idrett å arbeide etter følgende Trenerkonvensjon:

 • Treneren skal se på utøverne i et helhetsperspektiv
 • Treneren må ha riktig kompetanse i forhold til målgruppen de trener
 • Treneren skal utvikle hver utøvers unike kvalifikasjoner på best mulig måte
 • Treneren skal være opptatt av utøvernes ve og vel, og oppmuntre til positiv opptreden
 • Treneren skal behandle utøverne likeverdig – uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion og politisk overbevisning og seksuell orientering
 • Treneren skal være et godt forbilde for utøverne og miljøet rundt utøverne
 • Treneren bør utvikle seg kontinuerlig og ha som mål at treningene skal være av god kvalitetsmessig standard
 • Treneren skal utvikle sine utøvere gjennom involvering, refleksjon, dialog og ansvarliggjøring

Norsk idrett er enige om at verdibasert trenerskap er at:

 1. Treneren legger til rette for at utøverne opplever idrettsglede.
 2. Treneren legger til rette for at utøverne utvikler sine forutsetninger på en best mulig måte. 
 3. Treneren er et godt forbilde og representerer idretten på en verdig måte.
 4. Treneren behandler utøverne likeverdig – uavhengig av kjønn, funksjonshemning, etnisk bakgrunn, religion, seksuell orientering og sosial status – og respekterer utøverens personlige integritet. 
 5. Treneren utvikler utøverne gjennom involvering, refleksjon, dialog og ansvarliggjøring. 
 6. Treneren ivaretar utøvernes helse og sikkerhet i idretten og viser omsorg ved sykdom og skade.
 7. Treneren er lojal overfor idrettens verdier, lover og regler og retningslinjer fra eget idrettslag.
 8. Treneren følger Idrettens barnerettigheterbestemmelser om barneidrett og Retningslinjer for ungdomsidrett.
 9. Treneren følger idrettens retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep.
 10. Treneren følger idrettens holdninger til bruk av alkohol og tobakk i idrettslig sammenheng.
 11. Treneren motarbeider all form for bruk av doping.
 12. Treneren følger prinsippet om Fair Play og motarbeider uærlig konkurranse og kampfiksing.
 13. Treneren reagerer mot all form for diskriminering, trakassering, hets og mobbing. 
 14. Treneren respekterer andre trenere, foreldre, dommere og idrettsledere. 
 15. Treneren fremmer ikke egne økonomiske og sportslige interesser på bekostning av utøvernes og/eller idrettens interesser.

 

Friidrett for barn-kurset er for deg som trener barn mellom seks og tolv år. 

Kursplanen bygger på Trenerløypa, som er vårt felles rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett. 

Friidrett for barn-kurset utgjør en obligatorisk del av Trener 1-utdanningen i friidrett. Det er kretsen som arrangerer dette kurset.

Hovedmål Introduksjonskurs Trener 1:
Fokus: Innlæring og deltakelse.
Kurset skal gjøre treneren i stand til å lede friidrettsaktivitet og trening (i løp, hopp, kast) som gjør at barna utvikler seg helhetlig (både sosial, psykisk, motorisk og fysisk).

Mål Friidrett for barn:
- Å rekruttere aktivitetsledere til friidrett gjennom teoretisk og praktisk undervisning, veiledning, erfaringsutveksling og aktiv egeninnsats.
- Å gi kunnskaper, ferdigheter og inspirasjon til å skape gode aktivitetsmiljøer for barn og stimulere til utvikling og trivsel.

Treneren skal ved fullført kurs ha kunnskap om:
- Idrettens verdigrunnlag
- Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barnefriidrett
- Organisering av hensiktmessig aktivitet i forhold til barn utvikling

Målgruppe

Alle som ønsker å trene eller trener barn i friidrett i alderen 6-12 år. Nedre aldersgrense for å delta på kurset er at man fyller 14 år kursåret.

Omfang og gjennomføring: 

Friidrett for barn-kurset foreligger både i en fysisk, en heldigital og en deldigital versjon. Begge versjonene har det samme totale omfanget, men fordelingen av timene på digital undervisning og selvstudie og selve gjennomføringen av praksisen er noe ulik. Det totale antallet timer med undervisning, selvstudie og praksis er på 20 timer uansett hvilken versjon av kurset du deltar på. En kurstime er 45 minutter.

I alle versjonene inngår to timer e-læring (forberedelse) om Barneidrettens verdigrunnlag https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=157 (krever innlogging via MinIdrett), og alle versjonene har en praksisdel i etterkant av selve kurset.

Les mer om selve gjenomføringen av kurset her.

Revidert Kursplan Friidrett for barn sept 2020.pdf

Trener 1 friidrett erstatter det tidligere "Ungdomstrenerkurset".
Det er kretsene som setter opp Trener 1-kurs og som skal kontaktes ved spørsmål om kurs.

Trener 1 har innlæring og deltakelse som hovedfokus. Det bygger videre på Friidrett for barn-kurset og målgruppen er trenere som jobber med yngre ungdommer, hovedsakelig 12 år og eldre.

Treneren skal ved fullført kurs kunne: 
-  gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter i de ulike friidrettsøvelsene med en motodikk som er tilpasset aldersgruppen. 
-  anvende sentrale treningsprinsipper som er tilpasset barn og unge
-  planlegge, tilrettelegge og lede trening på en måte som ivaretar de unges behov for et spennende, sosialt og trygt miljø itråd med idrettens verdigrunnlag. 

Målgruppe:
Alle som ønsker å trene eller trener barn og ungdom i alderen 12-16 år. 
Nedre aldersgrense for å delta på kurset er at man fyller 16 år kursåret. 

Krav til opptak:
Godkjent introduksjonskurs "Friidrett for barn" og gjennomført 10 timer praksis i etterkant av kurset. 

Omfang: 40 timer (en undervisningstime er 45 min):
-  38 timer med kurslærer, der 18 timer er teori og 22 timer er praksis.
-  2 timer er e-læring

Les mer om selve kursgjennomføringen her.

Kursplan Trener 1 friidrett per sept 2019.pdf 

Pensum:

Næsheim-Bjørkvik, Gro og Brynemo, Einar «Friidrett for ungdom» Fagbokforlaget 2005 (https://www.fagbokforlaget.no/Fra-lek-til-friidrett/I9788276746372)


Håndbok «Friidrett for barn og ungdom», Norges Friidrettsforbund 2017

Nyheim, Maj Britt «Fra lek til friidrett – basistrening med tilpasninger for barn og unge med
spesielle behov», Norges Friidrettsforbund


Hefte «Kappgang – slik lærer du deg kappgangsteknikk», Norges Friidrettsforbund

 

Trener 2 med studiepoeng

Norges friidrettsforbund tilbyr Trener 2-utdanning med studiepoeng via Høyskolen Innlandet. Studiet er samlingsbasert og gir 10 studiepoeng for de som er kvalifisert til å oppnå studiepoeng. Det er også mulig å være kursdeltaker. Da oppnår du autorisasjon som Trener 2, men får ikke studiepoeng. Kravene er ellers de samme. 

På grunn av situasjonen med COVID-19, blir årets gjennomføring avlyst.

Målgruppe: 
Trenere for eldre ungdom og juniorer, 15 år og oppover.  Du må ha en trenerrolle i en treningsgruppe ved studiestart.

Krav til opptak:
Fullført Trener 1. 

Her kan du lese om innholdet i trener 2-utdanningen slik vi har praktisert det frem til 2020.

Trener 3 i friidrett gjennomføres som et studie med studiepoeng via Høyskolen Innlandet og er et tverridrettslig samarbeid mellom fem særforbund og Høyskolen Innlandet.

https://www.inn.no/studier/studietilbud/helse-sosialfag-og-idrett/trener-3

Studieplanen for Trener 3. 

Studiet består av fem samlinger som er lagt slik:

Samling 1: 7.-9.februar 2020 Elverum

Samling 2 (kun friidrett): 24.-26. april 2020, Oslo UTSATT

Samling 3: 5.-6.sept. 2020, Elverum

Samling 4 (kun friidrett): bestemmes på et senere tidspunkt

Samling 5: 7.-8.mai 2021

Hovedmål Trener 3

Utdanningen har utviklings- og prestasjonfokus og målet er å gjøre treneren i stand til å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere.

Målgruppe:
Kurset passer for trenere som ønsker å utvikle (junior- og senior-)utøvere med fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og deltakelse på internasjonalt nivå.Treneren for morgendagens toppidrettsutøver. 

Ved spørsmål kontakt Kursansvarlig Veslemøy H. Sjöqvist på veslemoy.sjoqvist@friidrett.no eller telefon 901 838 56

Trenerløypa legger opp til at det i tillegg til grunnutdanningen for trenere, også legges opp til at trenerne tilbys etterutdanning på sitt nivå.

Etterutdanningen (EtU) som tilbys trenere tar utgangspunkt i det grunnutdanningsnivået de har skolert seg på. Det vil si at en som har gjennomført Trener 1-kurs gis mulighet til å etterutdanne seg på samme nivå. EtU kan være i form av lokale, regionale eller sentrale tiltak og kan arrangeres i samarbeid med andre idretter.

Norges Friidettsforbund jobber med å få på plass en struktur for etterutdanningen.

Trenerseminaret

Friidrettens Trenerforening arrangerer hvert år "Trenerseminaret" med interessante tema og solide forelesere fra både inn- og utland. Norges Friidrettsforbund samarbeider med Trenerforeningen om seminaret http://www.trenerforeningen.org/

Seminaret i 2020 arrangeres 21.-22. november i Oslo og Bærum. Påmelding og program lanseres i september.

Trenerløftet

Dette er Olympiatoppens satsing på unge trenere. Les mer her.

Sunn Idrett

Norges friidrettsforbund var ett av eierforbundene til Sunn Idrett, men fra 2020 er Sunn Idrett en del av NIFs administrasjon. Sunn idrett tilbyr sitt Spis Smart-foredrag til klubber i hele landet. Les mer på nettsidene til Sunn idrett.

 

I Coach Kids

"I coach kids" er et EU-støttet prosjekt med utspring på Leeds Beckett University i England. Det er laget en e-læring, men det er også en nettside med mye fagstoff. E-læringen (eller "the MOOC" Massive Open Online Course) er gratis, men krever at du lager en brukerkonto: http://e-learning.icoachkids.eu

"You have not coached until they have learned", sa den legendariske basketballtreneren John Wooden og dette sitatet er sentralt i en av e-læringsmodulene til prosjektet.

ICoachKids pledge

Norges Friidrettsforbund utdanner autoriserte løpetrenere via løpetrenerkurset. Kurset retter seg mot deg som allerede er løpetrener, men også du som har planer om å starte opp en løpegruppe og bli løpetrener, vil ha utbytte av kurset. Kurset er en blanding av teori og praksis og du vil etter endt kurs kunne kalle deg autorisert løpetrener.

Neste kurs arrangeres i Oslo 5.september 2020. Påmelding åpner i MinIdrett i uke 34.

Ler mer og finn hele kursplanen her.