Opprett løpeklubb

Opprett Løpeklubb

Løpeklubber blir mer og mer populære, og ved å etablere klubben innenfor idretten vil man i tillegg til å få den innenfor ordnede former, også oppnå en rekke fordeler:

 • Klubbens konkurranser/løp (og alle som deltar) vil være underlagt idrettens konkurranse- og antidopingbestemmelser
 • Alle deltakere, funksjonærer og arrangører av klubbens konkurranser/løp vil være forsikret gjennom en meget god forsikringsordning
 • Klubbens konkurranser havner på terminlista (approbert) og oppfyller dermed også nasjonale bestemmelser og opererer under World Athletics jurisdiksjon
 • Resultatene fra klubbens konkurranser blir offisielle og gyldige, og således tellende som for eksempel norgesrekorder eller verdensrekorder
 • Ved at klubbens konkurranser er offisielle og gyldige, vil de også kunne regnes som godkjent som kvalifiseringsløp til diverse uttak
 • Alle klubbens medlemmer vil ha mulighet til å delta i samtlige arrangement under NFIF (både på bane og utenfor bane), så lenge eventuelle kriterier er oppfylt
 • Alle klubbens medlemmer vil ha mulighet til å løse helårslisens
 • Tilgang til enkle og brukervennlige systemer (terminliste) helt gratis
 • Klubbens konkurranser vil få mulighet for nasjonal og internasjonal sertifisering
 • Klubben vil ha mulighet til å søke om nasjonale mesterskap
 • Klubben vil få tilbud om å delta på nasjonale og internasjonale seminarer og workshops

For å opprette klubben formelt og melde dere inn, er fremgangsmåten som følger:

 1. Tenk over og bli enige om klubbens navn. Navnet må være i henhold til forskrift om navn på idrettslag
 2. Ta kontakt med tilhørende Idrettskrets der klubben geografisk skal høre hjemme, og informér om planene samt få nødvendig informasjon mht stiftelse. Her er det altså Idrettskretsen, og ikke friidrettskretsen som skal kontaktes.
 3. Innkall til stiftelsesmøte. Innkallingen kan stilles til et begrenset antall personer eller skje ved annonsering i media. Det må velges et styre, en valgkomité samt to revisorer. Til sammen minimum 10 personer* over 15 år for å fylle alle lovpålagte tillitsverv. 
  *Dersom dere velger en såkalt forenklet lovnorm, trenger dere verken valgkomité, kontrollkomité eller revisor. Dere trenger da kun et fungerende styre med minimum 3 personer.
 4. De vedtak som blir fattet føres deretter inn i en protokoll. Protokollen bør undertegnes av de tilstedeværende. Link til protokoll-mal og andre maler.
 5. Søknad om opptak sendes til idrettskretsen ved å fylle ut en elektronisk søknad. Søknaden krever også følgende vedlegg:
  1. Protokoll fra stiftelsesmøte
  2. Vedtatt lov/vedtekter (minimum basislovnorm fra NIF)
  3. Medlemsliste (med navn, full adresse og fødselsdato).
 1. Idrettsrådet og særforbundet (oss) behandler søknaden. Om komplett dokumentasjon er med i søknad, vil normalt opptak være avklart i løpet av 4 uker.

 

Så fort alt er i orden, vil idrettslaget være innlemmet i NFIF og dere vil kunne få arrangere approberte løp og stevner i den nasjonale terminlista, samt benytte dere av vår forsikringsordning. Klubbens aktivitet vil da være under idrettens regelverk, og kunne gjennomføres innenfor idrettens konkurranse- og antidopingbestemmelser. Vi vil dessuten kunne bistå laget med vår kompetanse på arrangement eller andre ting man ønsker råd og veiledning om. 

Når det gjelder kretskontingent som betales friidrettskretsen årlig, betales dette basert på antall medlemmer. Kretskontingenten varierer fra år til år og krets til krets.

Dette gjelder for idrettslag og allianser som har andre idretter enn friidrett på programmet.

Framgangsmåten for innmelding er som følger:

 1. Idrettskrets: Opptak av nye grupper i særidrettene blir håndtert av Idrettskretsen (ikke friidrettskretsen). De vil kunne bistå med det formelle. Finn derfor ut hvilken Idrettskrets klubben geografisk hører hjemme i, og ta kontakt med dem. 
 2. Gyldig årsmøte: Formelt opptak krever et gyldig årsmøte. Dersom dere ikke har gjennomført dette for 2021 grunnet koronasituasjonen, kreves et vedtak på dette i år. Dersom dere har gjennomført årsmøtet i 2021, holder det med en innstilling fra dere nå som bekrefter at dette vil være tema på årsmøtet i 2022.
 3. Behandling: Idrettsrådet og særforbundet behandler søknaden. Om komplett dokumentasjon er med i søknad, vil normalt opptak være avklart i løpet av 4 uker.

 

Så fort alt er i orden, vil idrettslaget være inlemmet i NFIF og dere vil kunne få arrangere approberte løp og stevner i den nasjonale terminlista, samt benytte dere av vår forsikringsordning. Klubbens aktivitet vil da være under idrettens regelverk, og kunne gjennomføres innenfor idrettens konkurranse- og antidopingbestemmelser. Vi vil dessuten kunne bistå laget med vår kompetanse på arrangement eller andre ting man ønsker råd og veiledning om.

Når det gjelder kretskontingent, så betaler man dette basert på antall medlemmer. Kretskontingenten varierer fra år til år og krets til krets.