Friidrettstinget 2023

Friidrettstinget 2023 avholdes som et hybridmøte lørdag 25. og søndag 26. mars. På denne siden vil du etter hvert finne all relevant informasjon om årets ting.

Du åpner Tingdokumentene i hele vinduet ved å klikke på bildet. Trykk på "hamburgermenyen" (tre streker med en liten prikk foran) for å få frem innholdsfortegnelsen som du kan navigere i.

Påmeldingsfristen til Friidrettstinget gikk ut 4.mars.

Det er imidlertid fortsatt mulig å delta på tinget som observatør. Send da en e-post til veslemoy.sjoqvist@friidrett.no senest 17.mars og oppgi om du vil delta digitalt eller fysisk.

Link til Teamsmøtet sendes ut senest fredag 24.mars.

På friidrettstinget møter med stemmerett, jf. NFIFs lov §12 pkt 2:
- Styret
- Tre representanter fra hver krets
- Lederne av Lovutvalget og Kontrollutvalget
- Representanter fra lagene med en representant for hver
påbegynt 50 medlemmer totalt, dog maksimum tre representanter fra ett enkelt lag.

Representanter for kretser og lag må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting
eller på medlemsmøte med dette valg på kunngjort sakliste, eller oppnevnt av styret.
Representantene har en stemme hver.

 

NFIFs lov §12 pkt 3

Følgende har møterett, talerett og forslagsrett på Friidrettstinget i saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:
a. Kontrollutvalgets øvrige medlemmer
b. Lovutvalgets øvrige medlemmer
c. Valgkomitéens medlemmer
d. Ledere i øvrige styreoppnevnte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.
e. NFIFs generalsekretær
f. En representant for Trenerforeningen

I tillegg har følgende møterett og talerett:
a. Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde
b. Representant for NIF
c. To representanter for landslagsutøverne

Representantene må være medlem av det lag eller utvalg vedkommende representerer.

Se forøvrig NFIFs lov for fullstendig oversikt.

Friidrettstinget 2023 gjennomføres som et hybridmøte  som vil si at det både er fysisk og digitalt. GoPlenum og Teams er de digitale verktøyene som brukes. 

TEAMS

Alle som er påmeldt som digitale deltakere får tilsendt en link til Teams-møtet på e-postadressen de oppgav da de meldte seg på. Denne e-posten skal du motta senest i løpet av fredag 24. mars. Husk å sjekke evt søppelpostkassen også dersom du ikke finner e-posten. Hvis du ikke har mottatt e-posten med lenken innen kl 12:00 den 24.mars, ta kontakt med mailto:veslemoy.sjoqvist@friidrett.no 

SMS med møtekode til GoPlenum

Alle påmeldte mottar også en SMS med møtekoden til GoPlenum. GoPlenum er det digitale møteverktøyet som brukes til å sette seg på talelister, sende inn endringsforslag og foreta avstemmning og valg. I GoPlenum vil du bli tildelt delegatnummeret ditt.

 

Checklist ikon.png

FORBEREDELSER 

Før Friidrettstinget er det noen forberedelser du må gjøre: 

 • (Melde deg på) 
 • Laste ned GoPlenum-appen på den digitale enheten du skal bruke under forhandlingene (evt ha det aktuelle GoPlenum-møtet åpent i webleseren på datamaskinen din) 
 • Bli med på opplæring i bruk av GoPlenum:

fredag 17.mars kl 19-20 på Teams: Klikk her for å bli med i møtet (Møte-ID: 361 707 406 796 Passord: Dh3e8q) Last nedTeams

mandag 20.mars kl 18-19 på Teams: Klikk her for å bli med i møtet (Møte-ID: 335 642 989 92 Passord: nMa7qN) Last nedTeams 

 • Her finner du en generell opplæring i GoPlenum og avholdelse av digitale tingforhandlinger fra NIF).

Kjell Rune Nordli i NIF kan også kontaktes dersom du har tekniske utfordringer: kjellrune.nordli@idrettsforbundet.no

SMS med registreringskode til GoPlenum

Du må registrere deg på GoPlenum nett eller app ved å bruke registreringskoden du får tilsendt på mobil før Friidrettstinget. Gjør dette med en gang du får sms om dette og i god tid før Friidrettstinget. Det er ikke mulig å registrere seg før man har mottatt SMSen. Det vil også gis informasjon om registrering under opplæring 

 

Ikon Live.png

UNDERVEIS 

Dersom du er digital deltaker, anbefaler vi at du følger Tinget fra en datamaskin, og har GoPlenum-appen på en annen enhet (mobil eller nettbrett f.eks,). Dersom du har to dataskjermer, kan du ha Tingforhandlingene på den ene skjermen og websiden GoPlenum på den andre.  

Bli med i Teamsmøtet som du får link til på e-posten du har registrert deg med som deltaker, senest 15 minutter før Tinget åpner. 

Alle skal være "mutet" (ha mikrofonen avstengt) når de ikke har ordet, og kamera skal være av så lenge man ikke selv har ordet.

 

Ikon Markedsføring.png

Troubleshooting

Dersom det blir ekko når du tar ordet i Teams, forsøk å mute og unmute. Det pleier å løse problemet.

 

 

Foreløpig sakliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenne de fremmøtte representanter
 3. Valg av tingets funksjonærer
 4. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
 5. Behandle Styrets og utvalgenes beretninger
 6. Behandle regnskap 2021 og 2022
 7. Behandle rammebudsjett 2024 - 2025
 8. Tilsette revisor
 9. Aktuell debatt. Innledning ved Tore Øvrebø om:

  1: Den norske landslagsmodellen er under press – hvordan møter vi utfordringene?

  2: Hva kan gjøres for å få flere kvinner til å ta internasjonale medaljer?

 10. Behandle innkomne forslag
 11. Tildeling av NM Hovedmesterskapet 2025 og 2026
 12. Valg

 

Tidsskjema:

Lørdag

10:00-13:00 Forhandlinger

13:00-14:00 Lunsj

14:00-15.30 Forhandlinger

15:30-16:00 Pause

16:00-18:00 Aktuell debatt

20:00           Tingmiddag

 

Søndag

09:30-10:15 Valg NM 2025 og 2026

10:15-11:30 Valg

11:30-12:00 Forhandlinger

12:00-13:00 Lunsj

 

 1. Friidrettstinget ledes av valgt dirigent. Protokoll føres av de valgte sekretærer som seg imellom fordeler arbeidet. 
 2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, replikker unntatt. Med unntak av innledningsforedraget, settes taletiden til høyst fem minutter første gang, tre minutter annen og tredje gang. Inntil tre representanter kan få replikk til hvert innlegg og taleren kan gi tilsvar til replikkene. Replikken må gå direkte på talerens innlegg og taletiden er høyst ett minutt. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. Dirigenten har rett til å foreslå kortere taletider. Dirigenten har rett til å foreslå strek med inntegnede talere. Representantene ber om ordet via GoPlenum. 
 3. Alle forslag må innleveres via GoPlenum. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt eller at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
 4. Ved avstemninger gjelder følgende bestemmelser: 
  Formuleringene "flertall", "alminnelig flertall" og "absolutt flertall" er synonyme og betyr "mer enn halvparten av de avgitte stemmer". Formuleringen "kvalifisert flertall" betyr "det prosentvise antall stemmer som skal til for å gjøre flertallet kvalifisert etter loven f.eks. 3/4 flertall, 2/3 flertall". Ved avstemming benyttes GoPlenum
 5. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er gjort med antall avgitte stemmer for og imot. Blanke stemmer teller ikke og stemmene regnes som ikke avgitt. Det velges to representanter til å undertegne protokollen. 

Innleder er Toppidrettssjef i Olympiatoppen, Tore Øvrebø.

Tema 1: Den norske landslagsmodellen er under press. Hvordan møter vi utfordringene?

Tema 2: Hva kan gjøres for å få flere kvinner til å ta internasjonale medaljer?

I den aktuelle debatten vil alle som er til stede få anledning til å ha innlegg, kommentere og stille spørsmål uavhengig av status som tingdelegat.

Strategisk Plan 2021-2025: Strategidokument 20212025 til nett.pdf

Valgkomiteens innstilling til styret i NFIF for perioden 2023-2025:

President: Anne Farseth, IL i BUL.
Visepresident: Kalle Glomsaker, Mandal & Halse IL.
Styremedlem: Vegar Sellæg, Frol IL.
Styremedlem: Siri Eide Storaa, Målselv IL.
Styremedlem: Fredrik Haraldstad (ungdomsrepresentant), IK Hind og Sarpsborg IL.
Styremedlem: Finn Kollstad, Kristiansand Løpeklubb.
Styremedlem: Hilde Stokvold Gundersen, Fyllingen IL.
Styremedlem: Hanne Lyngstad, IK Tjalve.
Styremedlem: Per Espen Fjeld, Tjøme Løpeklubb.
Vara-ungdomsrepresentant: Elias Søvik, IK Tjalve.

Ansattes representant er valgt av og blant de ansatte og vil i perioden være Linn Baarlid.

Innstilling tingvalgte utvalg:

Kontrollutvalget:
Leder:
Anne Merethe Moe Dahlen, Stovnerkameratene.
Medlem: Hans Kristian Sætrum, KFUM-kameratene.
Medlem: Øivind Røraas, Moss IL.
Varamedlem: Bjørg Larsen, T&IF Viking.

Lovutvalget:
Leder:
Terje Hoffmann, IL i BUL.
Medlem: Runa Skrove Falch, SK Vidar.
Medlem: Per Gammelgård, Bækkelaget SK.
Medlem: Eline Breilid, KIF.
Medlem: Nils Johan Waldenstrøm, SK Vidar.
Første varamedlem: Per Magne Pedersen, Sandnes IL.
Andre varamedlem: Gunnheid Eidissen Berg, IL Pioner.

Styrets forslag til ny valgkomite:

Leder:​ Henrik Carstens, Trondheim Friidrett/Leder Sør-Trøndelag FIK.
Medlemmer:
Kari Ann Nygård, Narvik IL​.
Quincy Douglas, Bækkelaget SK​.
Runar Bålsrud, Hurdal IL​.
Fride Vågen, IL Norna-Salhus/Hordaland FIK (Ungdomsrepresentant)​.
Jenny Marie Kirkeeide, Vadsø Turnforening (Vara Ungdomsrepresentant)​.

---

Valgkomiteen for perioden 2021-23 har bestått av følgende personer:

Ronny Nilsen
905 17 098
Ronny.nilsen@habberstad.no

Medlemmer:
Stine Haugum
958 46 815
Stine.haugum@gmail.com

Kari Ann Nygård
916 70 935
kan-nyga@online.no

Quincy Douglas
466 72 818
douglascoaching@outlook.com

Dette er reglene som gjelder for valget

§ 17 Friidrettstingets oppgaver

o. Foreta følgende valg:
i. President og visepresident
ii. 7 styremedlemmer. Ett av styremedlemmene skal ved valget være under 26 år.
iii. Kontrollutvalg med minst 4 medlemmer (3 medlemmer og et vara).
iv. Representanter til Idrettstinget og møter i de organisasjoner forbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.
v. Lovutvalget: Leder og 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.
vi. Valgkomité med leder og 4 medlemmer. Et av medlemmene ved valget skal være under 25 år og både kretser og klubber skal være representert.
(2) President og visepresident velges enkeltvis. Øvrige medlemmer til styret velges samlet.
Eventuelle medlemmer av WA’s og EA’s er etter vedtak i disse organer fullverdige medlemmer av NFIF’s styre.

§18 Stemmegivning på friidrettstinget

(1) Friidrettstinget er beslutningsdyktige med det antall representanter som møter.
(2) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.
(3) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det.
Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt. 
(4) Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer, foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(5) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.
(6) Lovutvalget har fullmakt til å foreta den endelige redigering og språklige utforming av Friidrettstingets vedtak, dog uten at vedtakenes realitet endres.
(7) Referat fra Friidrettstinget skal være sendt til kretser og lag innen 8 uker.

Forslagsfristen til Friidrettstinget gikk ut 14.januar.

Forslag skal begrunnes og må fremmes av et organisasjonsledd med forslagsrett:

§ 12 Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett
(1) Forslagsrett til Friidrettstinget:
a) Styret.
b) Et representasjonsberettiget organisasjonsledd.
c) Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

Dette er forslagene:

 1. Styret foreslår endring i NFIFs lov §13.1 o. ii

Det skal velges personlig vara for styremedlemmet under 26 år. Dette styremedlemmet skal også være under 26 år pr. 31.desember året valget avholdes.

Begrunnelse: Loven slår fast at det til styret skal velges en representant som er under 26 år pr. 31.desember året valget avholdes. Ungdommer er i et stadium i livet der det skjer mye endringer, noe som kan føre til at de ikke har mulighet til å sitte som styremedlem en hel periode. I siste tingperiode valgte denne representanten å trekke seg fra vervet, noe som førte til at det ikke lenger satt en representant under 26 i styret. Det velges per nå vara for ansattes representant, og det bør gjøres på samme måte for representanten under 26 år. Forslagstiller mener derfor at det skal velges en personlig vara til representanten under 26 i styret. Denne varaen må da også være under 26 år.

Lovutvalget har ingen kommentarer.

 

 1. Styret foreslår endring i NFIFs lov § 13.1 o.vi

Friidrettstinget skal foreta følgende valg: Valgkomité med leder og fire medlemmer. Et av medlemmene ved valget skal være under 25 år og både kretser og klubber skal være representert. Det skal velges personlig varamedlem for medlemmet som er under 25 år og også det personlige varamedlemmet må være under 25 år ved valget.

Begrunnelse: Ungdommer er en særlig viktig gruppe å engasjere, samtidig som ungdommer er i en livsfase der det skjer store endringer og det kan være krevende å finne kandidater som kan binde seg til et engasjement som strekker seg over et år frem i tid.

Lovutvalget har ingen kommentarer.

 

 1. Styret foreslår at det innføres norske mesterskap i paraøvelser

Nasjonale bestemmelser, avsnitt B. Norgesmesterskap

Norske mesterskap i paraøvelser

Det innføres norske mesterskap i paraøvelser innendørs og utendørs. NM i paraøvelser er selvstendige mesterskap som inkluderes i arrangementet av h.h.v. Hovedmesterskapet og Innendørsmesterskapet. Det kan arrangeres norgesmesterskap i øvelser hentet fra øvelsesprogrammet til World Para Athletics. Rekkefølge og premiering avgjøres ved bruk av poengtabellene fra World Para Athletics. Styret avgjør for hvert år hvilke øvelser som skal inngå i NM.

Begrunnelse: Det er en overordnet målsetning i norsk idrett å inkludere utøvere med funksjonsnedsettelser, og NFIF ønsker at alle skal gis lik mulighet til å delta i Norsk Friidrett sine aktiviteter på alle nivå. Konkurranser i paraøvelser har allerede vært inkludert i seniormesterskapene innendørs og utendørs i noen år. Forslaget er derfor i samsvar med eksisterende praksis.

Lovutvalget har ingen kommentarer.

 

 1. Styret foreslår at det innføres norske mesterskap i hinderløp og trugeløp

Nasjonale bestemmelser, avsnitt B. Norgesmesterskap

Norske mesterskap i hinderløp og trugeløp

Det innføres norske mesterskap i:

 • Hinderløp (Obstacle Course Racing)
 • Trugeløp

Begrunnelse: Dette er nye grener opptatt i NFIF i perioden. Det er rimelig at de får avholde nasjonale mesterskap som andre grener tilknyttet forbundet.

Lovutvalget har ingen kommentarer.

 

 1. Styret foreslår endring av klasseinndeling i NM motbakke

Nasjonale bestemmelser, avsnitt B. Norgesmesterskap

Klasseinndeling i NM motbakke

NM i motbakkeløp avholdes i klassene Senior og Junior U20 for kvinner og menn.

Begrunnelse: Motbakkeløpsutvalget ønsker å endre juniorklassen fra U23 til U20 for å samkjøre klasseinndelingen i NM og i internasjonale mesterskap.

Lovutvalget har ingen kommentarer.

 

 1. Styret foreslår endring av distanse i NM terrengløp

Nasjonale bestemmelser, avsnitt B. Norgesmesterskap

NM terrengløp lang løype

Øvelsene i NM terrengløp lang løype skal være:

 

MS

MU20

KS

 KU20

4 km

 

 

 

x

6 km

 

x

 

 

8 km

 

 

x

 

10 km

x

 

 

 

Begrunnelse:

Distansene i NM bør være i samsvar med internasjonale mesterskap (Nordisk, EM, VM). Kvinner senior har tidligere løpt 6 km i NM; distansene for de andre klassene er uendret.

Lovutvalget har ingen kommentarer.

 

 1. Styret foreslår innføring av nye mesterskapsøvelser

Nasjonale bestemmelser, avsnitt B. Norgesmesterskap

Norske mesterskap 5 km og 10 km gateløp

5- og 10 kilometer gateløp får status som Norgesmesterskapsøvelse fra og med 2024. NFIF/Styret er arrangør av arrangementene, på samme måte som samtlige norske mesterskap i friidrett, men kan også overlate det tekniske arrangementet til et av sine medlemslag, kretser eller sammenslutninger av disse, på lik linje som de andre norske mesterskapene i friidrett. Øvelsene følger ellers søknadsfristen slik øvrige norske mesterskap gjør.

Styret anbefaler for øvrig at man samler noen av gateløpsdistansene (5k, 10k, halv, hel) i samme arrangement.

Begrunnelse: I 2022 vedtok WA at det fra og med 2023 vil arrangeres verdensmesterskap i gateløp med øvelsene halvmaraton, 5 km, og 1 engelsk mil. 5 kilometer og 10 kilometer gateløp er de mest populære løpstypene og løpsdistansene i Norge. 15% av deltakere av løp utenfor bane i Norge er med på 5 kilometerløp, mens 27% foretrekker 10 kilometerløp. Av samtlige løpsarrangement i Norge i 2021, var 30% av løpene rene gateløp. Både 5 og 10 kilometer gateløp har i dag status som rekordøvelser nasjonalt og internasjonalt, og en rekke løpsarrangører har allerede ytret ønske om å arrangere norgesmesterskap i disse øvelsene. Vi mener at denne type NM-arrangement vil bidra til god eksponering av friidretten samt styrke eierskapet til løp utenfor bane.

Lovutvalget har ingen kommentarer.

 1. Styret foreslår endring i Nasjonale bestemmelser, avsnitt D, Norske rekorder punkt 5

Eksisterende tekst erstattes med følgende:

Det noteres norske rekorder i rekordøvelser definert av internasjonale forbund (World Athletics og European Athletics), samt i øvelser der det arrangeres norske mesterskap.

Endringen vil tre i kraft omgående etter eventuelt vedtak.

Begrunnelse: Det bør være samsvar mellom rekordøvelsene nasjonalt og internasjonalt. Forslaget setter ned et generelt prinsipp for å fastsette rekordøvelser som vil være lettere å praktisere over tid fremfor at hver enkelt endring krever tingvedtak. Det vil også være lettere å følge opp endringer i rekordøvelser som gjennomføres av WA/EA innen rimelig tid i stedet for å måtte vente til neste ting.

Lovutvalget har ingen kommentarer prinsipielt mot forslaget, men mener styret skal kunne bestemme minstekrav til resultat for godkjenning av norsk rekord, og tidspunkt for når rekord skal registreres første gang i ny øvelse.

 

 1. Hordaland Friidrettskrets foreslår tillegg til regel 9.2.1 i Technical Rules (refererer til den internasjonale håndboken, i den norske utgaven fra 2019 er det regel 147.2.)

Forslag til nasjonal regel, heretter kalt 9.2.1 B:

9.2.1 B: Nasjonal regel: I konkurranser som ikke er forhåndsgodkjent av WA for internasjonal ranking, kan kvinner og menn konkurrere sammen i løp som i sin helhet holdes inne på stadion, og er 3000 m eller lenger. Tillatelsen gjelder ikke i hinderløp. Oppnådde resultat kan gjelde som personlig bestenotering, og brukes i lagserien, men bare tillatt dersom det er et utilstrekkelig antall utøvere av et eller begge kjønn til å rettferdiggjøre gjennomføring av separate løp. Utøvernes kjønn skal vises i resultatlisten. Slike løp skal ikke i noe tilfelle gjennomføres slik at utøvere av ett kjønn blir trukket eller assistert av utøvere av motsatt kjønn.

Begrunnelse: Vi ønsker med denne endringen å unngå at utøvere trekker seg fra løp på 3000m, hvis de er få eller alene. Noe som dessverre ofte skjer. For å utelukke problem med hinderhøyder, tar vi ikke med hinderløp i denne endringen.

Styret støtter ikke forslaget.

Lovutvalget har ingen kommentarer.

Søker Hovedmesterskapet NM 2025

 • Ask Friidrett

Søkere Hovedmesterskapet NM 2026

 • Ask Friidrett 
 • Trondheim Friidrett, Ranheim IL og Nidelv IL

 

Ved å klikke på lenken under kommer du til vår live-dekning fra Friidrettstinget 2023. Vi vil i hovedsak referere til tingdokumentene som du finner på denne samlesiden.

Vår dekning fra Friidrettstinget 2023 er en redaksjonell dekning og ikke den offisielle protokollen.