C19_Guttormsen.jpg

Oppdaterte retningslinjer for håndtering av covid-19

OPPDATERT 26. FEBRUAR: NFIF sitt mål er å opptre ansvarlig og følge myndighetens anbefalinger for å bekjempe korona-pandemien. Samtidig som vi bruker mulighetsrommet best mulig for å fremme aktiviteten vår. Her finner du de gjeldende reglene og anbefalingene.

Oppdatert versjon av NFIF sine generelle retningslinjer for gjennomføring av arrangementer [26.02.21].

De nasjonale retningslinjene som gjelder fra 23. februar er oppdatert på regjeringens nettside.

Ut over dette kan også kommuner i tillegg innføre lokale tiltak som gir strengere føringer enn de nasjonale. NFIF ber derfor alle om å holde seg oppdatert via sin bostedskommunes hjemmeside.

Gjennomfør heller ikke reiser i inn- og utland, med mindre det er nødvendig. Reiser for å delta på arrangementer anses i utgangspunktet ikke som en nødvendig reise.

Registrert tilstedeværelse på arrangement skal beholdes av arrangørens smittevernansvarlig og IKKE sendes NFIF. Denne oversikten skal makuleres etter 14 dager. Vi ber samtidig om at arrangører sender inn smittevernserklæringen sammen med resultatene.

NFIFs retningslinjer er basert på regler og anbefalinger fra myndighetene. Kun konkurranser som er i tråd med retningslinjene approberes, og resultater fra konkurranser som er strid med retningslinjene vil ikke være gjeldende.

Nasjonale anbefalingene som gjelder fra 23. februar og som omhandler «Idretts- og fritidsaktiviteter»:

 • Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen om en meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten.
 • Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer* som samler deltakere fra samme kommune. Innendørs kan det være inntil 50 personer på slike arrangementer. Utendørs er grensen 200. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det (nytt).
 • Ved idrettsarrangementer for personer under 20 år, skal alle som er til stede, inkludert utøvere og støtteapparat, inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette inkluderer også foresatte. Det anbefales at antall støttepersonell, foresatte og tilskuere begrenses så langt det er mulig. Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede. Dette kan være ansatte i idrettslaget, funksjonærer eller foresatte som er arrangører.

* = NFIF ønsker å presisere at dette gjelder innendørs.

Her har NFIF definert følgende tolkning (gjelder under 20 år): Utøvere bosatt i en kommune kan konkurrere i en nabokommune, forutsatt at de kun konkurrerer med utøvere fra sin egen bostedskommune. Man kan også konkurrere på tvers av bostedskommune dersom de man konkurrerer mot er en del av ens etablerte treningsgruppe. 

 • Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, som ski, kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. (nytt).
 • Voksne anbefales ikke å drive organisert aktivitet innendørs. Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det er mulig å holde god avstand.

Her sier NFIF (gjelder over 20 år som ikke omfattes av toppidrettsbegrepet): 
Konkurranser for voksne over 20 år er ikke tillat, verken på bane eller i form av mosjonsløp. NFIF sine generelle retningslinjer for trening gjelder.

 • Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
 • Toppidrettsarrangementer tillates. 

NFIF har innført et forsterket smittevernregime knyttet til gjennomføring av trening for Toppidrettsutøvere:

 • Du skal som hovedregel ikke bruke offentlig transport til og fra trening.
 • Du møter som hovedregel rett på trening og går rett hjem etter økten.
 • Felles garderober skal ikke benyttes.
 • Du bruker munnbind når du ikke trener (før/etter økt).

For toppidretten har NFIF i tillegg vedtatt følgende generelle retningslinjer i forhold til konkurranser innendørs:

 • Kun utøvere definert som Toppidrettsutøvere kan delta på innendørsarrangementer definert for toppidretten. Konkurranser for toppidrettsutøvere kan KUN avholdes sammen med konkurranser for de under 20 år, dersom HELE arrangementet er i tråd med reglene for idrettsarrangementer for barn og ungdom, herunder at all deltagelse er begrenset til en kommune (innendørs) eller region(utendørs).
 • Maksimaltall for deltakere/tilstedeværende i henhold til nasjonale anbefalinger (se over).

Lenker:

Covid-19-forskriften. [Lovdata.no].
NFIF sine generelle retningslinjer for gjennomføring av arrangementer.
NFIF sine generelle retningslinjer for trening.
NFIF sine generelle retningslinjer for kursvirksomhet.
Gratis digital besøksregistrering
Ta idrettens koronavettkurs.
Hva er toppidrett og hva er breddeidrett.

Rapporteringsskjema smittevern [PDF].
Rapporteringsskjema smittevern [Word].
Eksempel på skjema for registrering av tilstedeværende på arrangement [Excel].

Smittevern for idrett fra Helsedirektoratet.
Idrettsforbundets temaside.
HelsedirektoratetFolkehelseinstituttet og regjeringen har også opprettet temasider om koronaviruset.
I tillegg har ung.no, som er det offentliges informasjonskanal for ungdom, en egen temaside om korona-viruset.