Løp fra A til Å

Løp fra A til Å

Løps- og mosjonsarrangement finnes i et utallige forskjellige standarder. Det strekker seg fra de aller største med flere tusen påmeldte som Holmenkollstaffetten og Oslo Maraton, til små lokale arrangemet for barn. Selvom om de største krever nøyeplanlegging i forkant, under og i etterkant av løpet, kan det være like så krevende å gjennomføre et lite lokalt arrangement. Dette medfører at arrangørene må være systematiske i planlegging, gjennomføring og evalueringsfasen. Løp fra A til Å er et hjelpemiddel til alle som arrangerer eller ønsker å arrangere et løps- eller mosjonsarrangement. 

Løps- eller mosjonsarrangement er alle løp utenfor bane som er aktiviteter underlagt Norges Friidrettsforbund: 

 • 24 timers løp (også på bane)
 • Barneløp
 • Dog Run
 • Fjelløp/Skyrunning 
 • Gateløp 
 • Gang- og turmasj 
 • Kappgang 
 • Løpskarusell 
 • Motbakkeløp 
 • Stafetter 
 • Terrengløp/Trailrun 
 • Trappeløp 
 • Ultraløp 

Alle aktiviteter tilknyttet Norges Friidrettsforbund er også underlagt idrettens konkurranse- og antidopingbestemmelser.

 

De fleste løps- og mosjonsarrangement arrangeres i regi av et lokalt idrettslag. Andre arrangerer i organisasjonsformer der de samarbeid tett med idretten. Det er mange fordeler å knytte seg til idretten når man arrangerer. Det stilles krav til ryddighet i økonomi og antidopingreglement. Idretten innehar også stor grad av kompetanse og ofte tilgang på et stort frivilligapparat. Et samarbeid med idretten eller å arrangere som idrettslag, kan også gi økonomiske fortrinn, skattefritak, tilgang til spillemidler og merverdiavgiftskompensasjon. 

Å arrangere gjennom ett idrettslag medfører også at overskudd går tilbake til idretten og er med på å finansiere barne- og ungdomsidrett. For å arrangere i regi av idretten og bli en del av Norges Friidrettsforbunds offisielle terminliste må man arrangere i regi av et idrettslag tilknyttet Norges Friidrettsforbund. I områder der det ikke er friidrettsklubber eller friidrettsgruppe i et idrettslag, vil det være en fordel å opprette en friidrettsgruppe eller ett eget idrettslag. For idrettslag hvor det ikke eksisterer en friidrettsgruppe, må dette vedtas på årsmøte til klubben. For en ny klubb må man gjennomføre ett stiftelsesmøte og deretter melde seg inn i Norges Friidrettsforbund. Dette skjer elektronisk og medfører en krets kontingent som kan variere ut ifra hvilken friidrettskrets man tilknyttes. 

Som idrettslag, klubb eller forening har man mulighet til å søke på økonomiske støtteordninger, veiledning fra Norges Friidrettsforbund vedrørende arrangement og tekniske løsninger. 

Arrangement tilknyttet klubber underlagt Norges Friidrettsforbund, får tilgang på: 

 • Veiledning og råd til arrangement 
 • Arrangementet blir synlig i Norges offisielle terminliste 
 • Markedsføring gjennom «Løp i Norge» på Facebook og instagram. 
 • Online påmelding- og betalingsløsning 
 • Utlån av utstyr 
 • Arrangørpakker til gode priser 
 • Ansvarsforsikring og funksjonærforsikring 
 • Resultatsystemer
 • Offisielle og gyldige resultater, og således gjelden som kvalifisering/rekord etc.

For idrettslag som ønsker å arrangere løps- og mosjonsarrangement, kan man søke om dette dirkete til friidrettskretsene gjennom mosjon.friidrett.no. Målet for søknad- og approberingsprosessen er å:

 • At arrangement i nærmiljøet ikke faller på samme dag (sikre deltagelse) 
 • Antidoping Norge har mulighet til å ta nødvendig tester 
 • At arrangementet er/blir forsikret 

Alle deltagere i løps- eller mosjonsarrangement mellom 13 og 80 år må ha lisens. Man kan velge mellom helårslisens og engangslisens. Helårslisensen gjelder for alle løp inneværende år, mens engangslisens er knyttet til arrangementet man deltar i. Engangslisensen varierer fra 20- til 50 kr, og avhenger av startkontingenten. Koster startkontingenten 50 kr eller mindre betaler man ikke engangslisens. Lisens innebærer at utøverne er forsikret ved skade. Om arrangør unnlater å kreve lisens vil dette kunne ha konsekvenser for både utøver og arrangør. 

Alle løps- og mosjonsarrangører er forpliktet til å kreve inn lisens. Dette gjørs gjennom påmelding. I tillegg har påmeldingsløsningen i regi av Norges Friidrettsforbund automatisk lisenssjekk. Dersom man ikke benytter seg av Norges Friidrettsforbunds betalingsløsning, kan man gjøre en manuell lisenssjekk på mosjon.friidrett.no. 

Innbetalt lisens til Norges Friidrettsforbund blir kanalisert tilbake til friidretten for å styrke klubbene lokalt.Det er viktig at det oppleves som trygt å delta i mosjonsarrangement. Alle som har betalt lisens er forsikret under arrangement og arrangøren har funksjonærforsikring. Alle barn under 13 år er forsikret gjennom en kollektiv barneidrettsforsikring og trenger derfor ikke lisens. Helårslisens dekker også at utøver også er forsikret under trening. Gjennom engangslisen er man forsikret i det arrangementet man stiller til start i. 

Arrangør er ansvarlig under arrangementet. Gjennom lisensordningen vil alle arrangører være dekket for det ansvar som vil tilkomme dersom arrangøren kommer i et rettslig erstatningsansvar ovenfor tredjeperson. Det er inngått en avtale med idrettens skadetelefon. Med dette følger umiddelbar/rask hjelp til utøvere som opplever skade.Det er ofte tilknyttet mye arbeid med manuelle påmeldingsløsninger. Derfor har Norges Friidrettsforbund inngått en avtale med en profesjonell aktør som har skreddersydd en påmeldingsløsning for løps- og mosjonsarrangement. Systemet er gratis for alle arrangører underlagt Norges Friidrettsforbund. Dette medfører en lav transaksjonskostnad per betalende, slik at deltagerne kan melde seg på online. Dette medfører at arrangør slipper faktureringsarbeid. 

Fordeler med arrangementssystemet:

 • Kan enkelt søke approbering, som medfører at arrangement blir synlig i terminlisten
 • Kostnadsfritt lage sin egen påmeldingsløsning 
 • Tilgang til gode betalingsløsninger 
 • Fri for lisenshåndtering 
 • Fri for innbetalingsblanketter og purringer 
 • Alltid oppdaterte påmeldingslister 
 • Mulighet til å oppdatere og endre informasjon om arrangement 
 • Eksportering til diverse tidtakersystemer 

Resultater og statistikk:

Alle resultater skal lastes opp på Norges Friidrettsforbund sine sider. Disse resultatene blir grunnlaget for statistikken som lages. For arrangører som legger til rette for barneklasser skal barneidrettsbestemmelsene følges. 

NB: Resultatlister for barn under 11 år skal ikke rangeres. 

Behov for utstyr:

I all hovedsak stilles det ikke store krav til utstyr under løps-/mosjonsarrangement. Kanskje de viktigste innkjøpene er knyttet til startnummer og sikkerhetsnåler. Mange velger å få denne kostnaden dekket gjennom å inngå et samarbeid med næringslivet. Norges Friidrettsforbund tilbyr løsninger for dette hvor man kan bestille startnummer og skreddersy dem etter eget ønske. Sperrebånd, løypemarkører, start og mål seil og funksjonærvester er andre innkjøp som kan være nyttig. Norges Friidrettsforbund tilbyr ulike pakkeløsninger med slikt utstyr. 

Tiden er viktig:

Gode tidtakingsløsninger er viktig. Hvilke krav som stilles til dette utstyret avhenger av arrangementets størrelse og det anbefales at arrangører rådfører seg med en leverandør. Det er viktig å ha med seg flere frivillige på laget under opprettelsen og gjennomføringen av et arrangement. Det vil være optimalt å gi noen av disse unike lederroller for forskjellige ansvarsområder:

Arrangementsleder; har det overordnede ansvaret for arrangementet. De andre lederrollene skal rapportere til arrangementsleder som skal kunne svare på spørsmål, bidra til løsninger og motivere de som bidrar i andre roller. 

Påmeldings- og startnummer ansvarlig; skal ha ansvar for alle søknader og at arrangementet kommer på terminlisten og skal åpne for påmelding. Dersom man ikke benytter seg av online påmeldingsløsninger må personen også sørge for at deltakeravgiften faktureres. Personen har også ansvar for å undersøke at alle deltakerne har betalt engangs- eller helårslisens. Det er også viktige påmeldings- og startnummer ansvarlig bestiller startnummer og har ansvar for å distribuere dette til deltakerne på arrangement dag. 

Tidtakeransvarlig: Det er svært vanlig å leie inn et eksternt selskap til å gjennomføre tidtaking og sette opp systemet. Det er likevel lurt at man har en person som har ansvaret for å ta kontakt og opprettholde den med det eksterne selskapet. Ofte er det behov for tilgang til strøm og nettverk, og på denne måten faller også dette ansvaret under tidtaker ansvarlig. 

Sponsoransvarlig: Det er lurt å ha en person med i arbeidsgruppen som har ansvar sponsorer til arrangementet. Arbeidsoppgavene tilknyttet vervet er ofte å skaffe sponsorer, sørge for oppfølging av disse, tar seg av de under arrangementet og følge de opp i etterkant. Det er sponsoransvarlig sitt ansvar å følge opp og ser til at alle avtaler blir fulgt opp. 

Presse- og markedsføringsansvarlig: Presse og markedsføringsansvarlig har ansvar for at riktig og god informasjon på arrangementets nettsider. I tillegg bør person oppdatere sosiale medier, og ha god kommunikasjon til lokal eller nasjonal presse. Personen har ansvar for å gi gode forhold til pressen under arrangementet, gjerne gi tilgang til strøm, plass under tak m.m. Presseansvarlig og arrangementsleder har ofte ansvar for å utale seg til presse i forkant, under og etter arrangementet. Personen bør også ha ansvar for at det blir tatt bilder og at det skrives redaksjonelle saker. Det vil fungere som god markedsføring for neste års arrangement. 

Løypeansvarlig: Det bør utnevnes en person som har ansvar for løype. Personen skal hente inn nødvendige tillatelser fra politi og kommune og at løypen blir sikret og merket tilstrekkelig. I tillegg har man ansvar for å hente inn tilstrekkelig med løypevakter og at løypen blir kontrollmålt (om nødvendig). Tenk igjennom potensielle feil som kan oppstå langs løypen. Løypeansvarlig bør ta en runde i løypa rett før arrangementet slik at man kan oppdage feil og mangler. Personen bør skaffe: Sperrebånd, markører og vester til løype vakt. 

Sikkerhetsansvarlig: Den ansvarlige for sikkerheten bør tenke gjennom hva som kan gå galt, og legge en plan for hvordan slike situasjoner skal løses dersom de oppstår. Det er sikkerhetsansvarliges oppgave å sørge for at de frivillige vet hvordan de skal agere hvis noen utforutsett hender. Sørge for at arrangementet har personer med kompetanse på førstehjelp, og at det ved store arrangement er helsepersonell tilgjengelig. Skal man ha politi tilstedte, er det viktig at sikkerhetsansvarlig er i dialog med dem. Man kan laste ned «veileder for sikkerhet ved store arrangement» fra nettsiden til Direktoratet for sikkerhet og beredskap. 

Kioskansvarlig: Salg av mat på arrangementet er et godt tilbud til deltagerne. Ved rett planlegging kan det også være en god inntektskilde for arrangøren. For kioskansvarlig er det viktig å tenke igjennom logistikken rundt dette. Hva må bestilles, skal det bakes kaker osv...? Trenger man strøm, kjøleskap, kokker? Hvor mye veksel er det behov for, må man leie inn betalingsterminal, skal man opprette muligheter for betaling med vipps? Det er viktig at kioskansvarlig klarer å skaffe tilstrekkelig med frivillige, slik at salget blir effektivt. 

Vannstasjonsansvarlig: Hovedoppgaven til den ansvarlige er å ha tilstrekkelig med drikkestasjoner og drikke som skal deles ut til deltakerne underveis. Dette bør rigges på en effektiv måte og plassert på strategiske punkter rundt løypen. Det er også viktig å ha nok personer på hver drikkestasjon. Disse skal fylle på og rydde opp avfall som måtte forekomme. 

Premieansvarlig: Har ansvar for at det bestilles opp tilstrekkelig med premier og at de deles ut på en organisert måte. I noen løp deles det ut premier når deltakerne passer målstreken og i disse tilfellene er det viktig med nok frivillige. Det er også vanlig å ha premieseremoni. Premieansvarlig har ansvar for denne seremonien. Hvem skal være speaker, sørge for at han eller hun har tilstrekkelig informasjon, skal det være premiepall, flagg, blomster, Osv.?

Oppryddingsansvarlig: Det er viktig at området man har benyttet etterlates like fint som da man kom. God planlegging av opprydding kan spare arrangøren for mye jobb. Dersom de frivillige er innstilt på at jobben ikke er over før de har ryddet, blir ikke noe få personer stående igjen til slutt med alt arbeidet. Personen med dette ansvaret må sørge for at alle de frivillige vet hva de skal gjøre, og hvordan de skal gjøre det. Hvor skal alt utstyr leveres, hvor skal søppelet kjøres, trenger man redskap osv.?