starter02.jpg

Nye krav knyttet til startrevolvere

Knallvåpen har i økende grad blitt brukt i alvorlig kriminalitet. Politidirektoratet har derfor kommet med nye krav til kjøp, registrering og oppbevaring av knallvåpen. Dette omfatter også de aller fleste startrevolvere. Her oppsummerer NFIF hva idrettslag og enkeltpersoner som har eller skal anskaffe knallvåpen må gjøre.

Retningslinjer for startrevolvere:

Krav til registrering og oppbevaring av startrevolver

De fleste startrevolvere har et løp som peker fremover og ser ut som ordinære våpen, og er dermed omfattet av krav til anskaffelse, registrering og oppbevaring av knallvåpen. Alle klubber og enkeltpersoner som har eller skal skaffe seg knallvåpen plikter å sette seg inn i retningslinjene og følge disse. Nedenfor følger en oppsummering av retningslinjene og hva som må gjøres av den enkelte klubb eller starter.

Våpentillatelse ved anskaffelse av knallvåpen

For å anskaffe knallvåpen må man ha våpentillatelse. Dette søker man om fra politiet. Det er ikke mulig å laste ned søknadsskjema fra nett. Du må få søknadsskjemaet hos nærmeste politikontor eller en våpenforhandler, eller be politiet om å sende skjemaet i posten. Når det er idrettslaget som skal kjøpe og eie våpenet er det klubbnavn som skal oppgis i søknadsskjemaet. Vandel på den personen eller klubb som står ansvarlig for knallvåpenet vil bli sjekket.
Skal knallvåpen kjøpes fra utlandet, trengs i tillegg tillatelse til å våpenet inn i Norge.

Registrering av knallvåpen som allerede er i eie

Når et idrettslag eller en enkeltperson allerede har en eller flere knallvåpen, må våpnene registreres. Ordinært våpensøknadsskjema skal benyttes, men bare feltene med personinformasjon og informasjon om våpenet behøves å fylles ut. Bilder av hvert knallvåpen skal videre legges ved søknaden. Fabrikkmerke og våpennummer må fremkomme tydelig på hvert bilde. Videre skal det opplyses hvilke kaliber det er på hvert knallvåpen. Når søknaden er behandlet og godkjent, vil det utstedes våpenkort til idrettslag eller privat eier.

Oppbevaring av knallvåpen

Alle knallvåpen må oppbevares i FG-godkjent våpenskap.

Knallvåpen skal oppbevare i henhold til gjeldende regler for skarpe våpen, se våpenforskriften kapittel 16. Alle klubber med knallvåpen skal utnevne en våpenansvarlig med ansvar for oppbevaring og håndtering i tråd med regelverket. Det må blant annet utarbeides rutiner for uttak og innlevering av knallvåpen, slik at det til enhver tid er kontroll på hvem som har våpenet.

Spørsmål

Det lokale politikontoret skal kunne bistå i spørsmål knyttet til våpentillatelser og registrering av knallvåpen.