trenerloypa.jpg
Trenerløypa er rammeverket for trenerutdanning i Norsk idrett.

Trener

Trenerkursene til Norges Friidrettsforbund følger Trenerløypa som gjelder for Norsk idrett.  Dette er rammeverket for trenerutdanningen som består av fire nivå. På hvert nivå ligger det en struktur for grunnutdanning og etterutdanning (EtU). Gjennom dette rammeverket kan en trener utvikle seg i et livslangt læringsperspektiv på det nivå treneren ønsker. Friidrett for barn og Trener 1 er et krets/regionalt ansvar mens Trener 2 og 3 er et sentralt ansvar. Under finner du kursplaner og kurskalenderen for de ulike kursene.

Utviklingen av verdibaserte og relasjonsorienterte trenere bør være et sentralt kjennetegn innen trenerutviklingen i norsk idrett. Trenerutvikling i norsk idrett bør utstyre trenerne med gode verktøy for at de skal kunne gjøre treneroppdraget effektivt og innenfor verdimessige rammer med utøveren i sentrum. Treneren bør få en utdanning både innenfor praktiske og teoretiske områder.

Med det som bakgrunn, ønsker norsk idrett å arbeide etter følgende Trenerkonvensjon:

  • Treneren skal se på utøverne i et helhetsperspektiv
  • Treneren må ha riktig kompetanse i forhold til målgruppen de trener
  • Treneren skal utvikle hver utøvers unike kvalifikasjoner på best mulig måte
  • Treneren skal være opptatt av utøvernes ve og vel, og oppmuntre til positiv opptreden
  • Treneren skal behandle utøverne likeverdig – uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion og politisk overbevisning og seksuell orientering
  • Treneren skal være et godt forbilde for utøverne og miljøet rundt utøverne
  • Treneren bør utvikle seg kontinuerlig og ha som mål at treningene skal være av god kvalitetsmessig standard
  • Treneren skal utvikle sine utøvere gjennom involvering, refleksjon, dialog og ansvarliggjøring

Friidrett for barn-kurset er for trenere av barn mellom seks og tolv år. 

Kursplanen bygger på Trenerløypa, som er vårt felles rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett. 

 Friidrett for barn kurset utgjør en obligatorisk del av Trener 1-utdanning til friidrett.  

Hovedmål Introduksjonskurs Trener 1:
Fokus: Innlæring og deltakelse.
Kurset skal gjøre treneren i stand til å lede friidrettsaktivitet og trening (i løp, hopp, kast) som gjør at barna utvikler seg helhetlig (både sosial, psykisk, motorisk og fysisk).

Mål Friidrett for barn:
- Å rekruttere aktivitetsledere til friidrett gjennom teoretisk og praktisk skolering, idèutveksling og aktiv egeninnsats.
- Å gi kunnskaper, ferdigheter og inspirasjon til å skape gode aktivitetsmiljøer for barn og stimulere til utvikling og trivsel.

Treneren skal ved fullført kurs ha kunnskap om:
- Idrettens verdigrunnlag
- Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barnefriidrett
- Organisering av hensiktmessig aktivitet i forhold til barn utvikling

Målgruppe

Alle som ønsker å trene eller trener barn i friidrett i alderen 6-12 år. Nedre aldersgrense for å delta på kurset er at man fyller 14 år kursåret.

Omfang og gjennomføring: 10 timer (en undervisningstime er 45 minutter)
- 8 timer er med kurslærer, der tre timer er teori og fem timer er praksis.
- 2 timer er e-læring om Barneidrettens verdigrunnlag https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=157 (krever innlogging via MinIdrett)

Link til kursplanen her.   

Trener 1 friidrett erstatter det tidligere "Ungdomstrenerkurset".
Det er kretsene som setter opp Trener 1-kurs og som skal kontaktes ved spørsmål om kurs.

Trener 1 har innlæring og deltakelse som hovedfokus. Det bygger videre på Friidrett for barn-kurset og målgruppen er trenere som jobber med yngre ungdommer, hovedsakelig 12 år og eldre.

Treneren skal ved fullført kurs kunne: 
-  gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter i de ulike friidrettsøvelsene med en motodikk som er tilpasset aldersgruppen. 
-  anvende sentrale treningsprinsipper som er tilpasset barn og unge
-  planlegge, tilrettelegge og lede trening på en måte som ivaretar de unges behov for et spennende, sosialt og trygt miljø itråd med idrettens verdigrunnlag. 

Målgruppe:
Alle som ønsker å trene eller trener barn og ungdom i alderen 12-16 år. 
Nedre aldersgrense for å delta på kurset er at man fyller 16 år kursåret. 

Krav til opptak:
Godkjent introduksjonskurs "Friidrett for barn" og gjennomført 10 timer praksis i etterkant av kurset. 

Omfang: 40 timer (en undervisningstime er 45 min):
-  38 timer med kurslærer, der 18 timer er teori og 22 timer er praksis.
-  2 timer er e-læring

Link til kursplanen her

Kurset består av en generell del og de spesielle delene løp, hopp og kast. Gjennomført og godkjent generell del, en av de spesielle delene samt praksistimene, utløser kompetanse som Trener 2 i kast, løp m/kappgang eller hopp avhengig av hvilken spesiell del man har tatt. Det er også mulig å få kompetanse som trener 2 i mangekamp ved å følge alle de spesielle delene (løp, hopp og kast).

Kurskalender:

 

Spesiell del hopp arrangereres* i Bergen (Fana stadion) 27.-29.april 2018, påmelding her: mosjon.friidrett.no/trener2hopp2018

*minimum fem kursdeltakere kreves

Spesiell del kast arrangeres høsten 2019. Dato fastsettes ila våren 2018.

Spesiell del løp ble arrangert 26.-28.jan og generell del ble arrangert 27.-29.oktober 2017. Neste gang generell del settes opp er vinteren 2019. Dato annonseres i god tid før kursstart. 

Hovedmål Trener 2:
Fokus: Utvikling og deltakelse

Treneren skal ved fullført kurs kunne:
-  Videreutvikle fysiske, psykiske og sosiale egenskaper, samt tekniske/taktiske  ferdigheter for egne utøvere.
-  Være i stand til å planlegge, lede, evaluere og justere treningen i et langsiktig perspektiv.
-  Kjenne til de vanligste friidrettsskadene og kunne de viktigste prinsippene for forebygging og opptrening av slike skader.
-  Ha grunnleggende kjennskap til kosthold for idrettsutøvere og til ulikhetene mellom kvinnelige og mannlige utøvere og være i stand til å tilpasse treningen etter dette.
-  Ha kjennskap til idrettens retningslinjer for antidoping
-  Ha en helhetlig forståelse for idrettens egenart (didaktikk)
-  Ha dypere kunnskap innen funksjonell anatomi og fysiologi relatert til friidrett.

PEDAGOGISK
-  Være en utviklingsorientert og prosessfokusert trener og veileder i trenings- og konkurransesituasjoner
-  Videreutvikle pedagogiske egenskaper med utgangspunkt i prinsippene fra Trener 1.
-  Observere og ta tak i ulike problemstillinger som kan oppstå i treningsgrupper eller i forbindelse med enkelte utøvere.
-  Utarbeide enkle målsettinger og handlingsplaner i samarbeid med utøverne.
-  Utvikle en treneratferd som møter utøvernes behov.
-  Være i stand til å tilpasse treningen på en måte som skaper ønsket utvikling (for eksempel erfaringsbasert læring), også for personer med nedsatt funksjonsevne.

ORGANISATORISK
-  Ha kjennskap til klassifisering innen idrett for funksjonshemmede.
-  Lede aktivitet og utvikle utøvere ut fra trenerens avtale med klubben, klubbens overordnede mål, visjon og virksomhetsidé.
-  Ha kjennskap til idrettens regelverk og retningslinjer for friidretten.
-  Kjenne til støtteordninger fra klubb, region og forbund

Målgruppe: 
Trenere for eldre ungdom og juniorer 15 år og oppover. 

Krav til opptak:
Godkjent introduksjonskurs "Friidrett for barn" og Trener 1 kurs. 

Omfang: 

40 timer generell del og 35 timer spesiell del samt 75 timer praksis. Det inngår e-læring i kurset, den finner du her.

Kursplan for Trener 2 finner du her

Det første Trener 3-kurset etter innføring av ny trenerløype i Norges Friidrett startet opp høsten 2013. Høsten 2018 starter et nytt Trener 3-kull sin utdanning og denne gangen er utdanningen et samarbeid mellom fem særforbund og Høyskolen Innlandet.  

https://www.inn.no/studier/studietilbud/helse-sosialfag-og-idrett/trener-3

Studieplanen for Trener 3. 

Studiet består av fem samlinger som er lagt slik:

Samling 1: 14.-16.sept 2018, Elverum

Samling 2 (kun friidrett): 16.-18.november, Oslo

Samling 3: 1.-3. 2019, Elverum

Samling 4 (kun friidrett): juli 2019, Sverige (enten i forbindelse med EM U20 eller EM U23)

Samling 5: 18.-19. oktober 2019

Hovedmål Trener 3

Utdanningen har utviklings- og prestasjonfokus og målet er å gjøre treneren i stand til å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere.

Målgruppe:
Kurset passer for trenere som ønsker å utvikle (junior- og senior-)utøvere med fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og deltakelse på internasjonalt nivå.Treneren for morgendagens toppidrettsutøver. 

Ved spørsmål kontakt Kursansvarlig Veslemøy H. Sjöqvist på veslemoy.sjoqvist@friidrett.no eller telefon 901 838 56

Trenerløypa legger opp til at det i tillegg til grunnutdanningen for trenere, også legges opp til at trenerne tilbys etterutdanning på sitt nivå.

Etterutdanningen (EtU) som tilbys trenere tar utgangspunkt i det grunnutdanningsnivået de har skolert seg på. Det vil si at en som har gjennomført Trener 1-kurs gis mulighet til å etterutdanne seg på samme nivå. EtU kan være i form av lokale, regionale eller sentrale tiltak og kan arrangeres i samarbeid med andre idretter.

Norges Friidettsforbund jobber med å få på plass en struktur for etterutdanningen.

Trenerseminaret

Friidrettens Trenerforening arrangerer hvert år "Trenerseminaret" med interessante tema og solide forelesere fra både inn- og utland. Norges Friidrettsforbund samarbeider med Trenerforeningen om seminaret http://www.trenerforeningen.org/

Seminaret i 2018 blir 2.-4.november og du kan lese mer her.

Trenerløftet

Dette er Olympiatoppens satsing på unge trenere. Les mer her.

Sunn Idrett

Norges friidrettsforbund er et av eierforbundene til Sunn Idrett. Sunn idrett tilbyr sitt Spis Smart-foredrag til klubber i hele landet. Fagdagen til Sunn idrett er rettet mot både trenere, ledere og helsepersonell og arrangeres vanligvis i mai. Sunn idrett arrangerer også jentecamper en gang per år. Dette er for jenter på 15-16 år. Les mye mer på nettsidene til Sunn idrett.