trenerloypa.jpg
Trenerløypa er rammeverket for trenerutdanning i Norsk idrett.

Trener

Trenerkursene til Norges Friidrettsforbund følger Trenerløypa som gjelder for hele Norsk idrett.  Trenerløypa er et felles rammeverk for trenerutdanningen som består av fire nivåer. "Friidrett for barn-kurset" og Trener 1-kurset er et krets/regionalt ansvar mens Trener 2 og 3 er et sentralt ansvar. Under finner du kursplaner og kurskalenderen for de ulike kursene.

Utviklingen av verdibaserte og relasjonsorienterte trenere bør være et sentralt kjennetegn innen trenerutviklingen i norsk idrett. Trenerutvikling i norsk idrett bør utstyre trenerne med gode verktøy for at de skal kunne gjøre treneroppdraget effektivt og innenfor verdimessige rammer med utøveren i sentrum. Treneren bør få en utdanning både innenfor praktiske og teoretiske områder.

Med det som bakgrunn, ønsker norsk idrett å arbeide etter følgende Trenerkonvensjon:

  • Treneren skal se på utøverne i et helhetsperspektiv
  • Treneren må ha riktig kompetanse i forhold til målgruppen de trener
  • Treneren skal utvikle hver utøvers unike kvalifikasjoner på best mulig måte
  • Treneren skal være opptatt av utøvernes ve og vel, og oppmuntre til positiv opptreden
  • Treneren skal behandle utøverne likeverdig – uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion og politisk overbevisning og seksuell orientering
  • Treneren skal være et godt forbilde for utøverne og miljøet rundt utøverne
  • Treneren bør utvikle seg kontinuerlig og ha som mål at treningene skal være av god kvalitetsmessig standard
  • Treneren skal utvikle sine utøvere gjennom involvering, refleksjon, dialog og ansvarliggjøring

Friidrett for barn-kurset er for deg som trener barn mellom seks og tolv år. 

Kursplanen bygger på Trenerløypa, som er vårt felles rammeverk for trenerutdanning i norsk idrett. 

Friidrett for barn-kurset utgjør en obligatorisk del av Trener 1-utdanning til friidrett.  Det er kretsen som arrangerer dette kurset.

Hovedmål Introduksjonskurs Trener 1:
Fokus: Innlæring og deltakelse.
Kurset skal gjøre treneren i stand til å lede friidrettsaktivitet og trening (i løp, hopp, kast) som gjør at barna utvikler seg helhetlig (både sosial, psykisk, motorisk og fysisk).

Mål Friidrett for barn:
- Å rekruttere aktivitetsledere til friidrett gjennom teoretisk og praktisk skolering, idèutveksling og aktiv egeninnsats.
- Å gi kunnskaper, ferdigheter og inspirasjon til å skape gode aktivitetsmiljøer for barn og stimulere til utvikling og trivsel.

Treneren skal ved fullført kurs ha kunnskap om:
- Idrettens verdigrunnlag
- Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barnefriidrett
- Organisering av hensiktmessig aktivitet i forhold til barn utvikling

Målgruppe

Alle som ønsker å trene eller trener barn i friidrett i alderen 6-12 år. Nedre aldersgrense for å delta på kurset er at man fyller 14 år kursåret.

Omfang og gjennomføring: 10 timer (en undervisningstime er 45 minutter)
- 8 timer er med kurslærer, der tre timer er teori og fem timer er praksis.
- 2 timer er e-læring om Barneidrettens verdigrunnlag https://ekurs.nif.no/enrol/index.php?id=157 (krever innlogging via MinIdrett)

Link til kursplanen her.   

Trener 1 friidrett erstatter det tidligere "Ungdomstrenerkurset".
Det er kretsene som setter opp Trener 1-kurs og som skal kontaktes ved spørsmål om kurs.

Trener 1 har innlæring og deltakelse som hovedfokus. Det bygger videre på Friidrett for barn-kurset og målgruppen er trenere som jobber med yngre ungdommer, hovedsakelig 12 år og eldre.

Treneren skal ved fullført kurs kunne: 
-  gi en innlæring av grunnleggende tekniske ferdigheter i de ulike friidrettsøvelsene med en motodikk som er tilpasset aldersgruppen. 
-  anvende sentrale treningsprinsipper som er tilpasset barn og unge
-  planlegge, tilrettelegge og lede trening på en måte som ivaretar de unges behov for et spennende, sosialt og trygt miljø itråd med idrettens verdigrunnlag. 

Målgruppe:
Alle som ønsker å trene eller trener barn og ungdom i alderen 12-16 år. 
Nedre aldersgrense for å delta på kurset er at man fyller 16 år kursåret. 

Krav til opptak:
Godkjent introduksjonskurs "Friidrett for barn" og gjennomført 10 timer praksis i etterkant av kurset. 

Omfang: 40 timer (en undervisningstime er 45 min):
-  38 timer med kurslærer, der 18 timer er teori og 22 timer er praksis.
-  2 timer er e-læring

Kursplan Trener 1 friidrett per sept 2019.pdf 

Pensum:

Næsheim-Bjørkvik, Gro og Brynemo, Einar «Friidrett for ungdom» Fagbokforlaget 2005 (https://www.fagbokforlaget.no/Fra-lek-til-friidrett/I9788276746372)


Håndbok «Friidrett for barn og ungdom», Norges Friidrettsforbund 2017

Nyheim, Maj Britt «Fra lek til friidrett – basistrening med tilpasninger for barn og unge med
spesielle behov», Norges Friidrettsforbund


Hefte «Kappgang – slik lærer du deg kappgangsteknikk», Norges Friidrettsforbund

 

Trener 2 med studiepoeng

Norges friidrettsforbund tilbyr Trener 2-utdanning med studiepoeng via Høyskolen Innlandet. 

Søknadsfrist for opptak til gjennomføring i 2020 er 15.februar via denne nettsiden. Her finner du også fagplanen. NFIF setter ikke i gang studiet med mindre det er minst åtte deltakere fra friidrett. De spesielle delene (løp med kappgang, kast og hopp) vil arrangeres mellom fellessamlingene på Elverum og dato fastsettes i god til før studiestart.

Studiet er samlingsbasert og gir 10 studiepoeng for de som er kvalifisert til å oppnå studiepoeng. Det er også mulig å være kursdeltaker. Da oppnår du autorisasjon som Trener 2, men får ikke studiepoeng. Kravene er ellers de samme. 

Målgruppe: 
Trenere for eldre ungdom og juniorer, 15 år og oppover.  Du må ha en trenerrolle i en treningsgruppe ved studiestart.

Krav til opptak:
Fullført Trener 1. 

Trener 3 i friidrett gjennomføres som et studie med studiepoeng via Høyskolen Innlandet og et et tverridrettslig samarbeid mellom fem særforbund og Høyskolen Innlandet.

Det aller første kullet avslutter sitt studie i løpet av høsten 2019 og neste kull har søknadsfrist 1.desember 2019.   

https://www.inn.no/studier/studietilbud/helse-sosialfag-og-idrett/trener-3

Studieplanen for Trener 3. 

Studiet består av fem samlinger som er lagt slik:

Samling 1: 7.-9.februar 2020 Elverum

Samling 2 (kun friidrett): 24.-26. april 2020, Oslo

Samling 3: 5.-6.sept. 2020, Elverum

Samling 4 (kun friidrett): bestemmes på et senere tidspunkt

Samling 5: 7.-8.mai 2021

Hovedmål Trener 3

Utdanningen har utviklings- og prestasjonfokus og målet er å gjøre treneren i stand til å analysere, reflektere og benytte praksis og teori som er relevant for optimal prestasjonsutvikling for morgendagens toppidrettsutøvere.

Målgruppe:
Kurset passer for trenere som ønsker å utvikle (junior- og senior-)utøvere med fokus på prestasjonsutvikling mot et høyt nasjonalt nivå og deltakelse på internasjonalt nivå.Treneren for morgendagens toppidrettsutøver. 

Ved spørsmål kontakt Kursansvarlig Veslemøy H. Sjöqvist på veslemoy.sjoqvist@friidrett.no eller telefon 901 838 56

Trenerløypa legger opp til at det i tillegg til grunnutdanningen for trenere, også legges opp til at trenerne tilbys etterutdanning på sitt nivå.

Etterutdanningen (EtU) som tilbys trenere tar utgangspunkt i det grunnutdanningsnivået de har skolert seg på. Det vil si at en som har gjennomført Trener 1-kurs gis mulighet til å etterutdanne seg på samme nivå. EtU kan være i form av lokale, regionale eller sentrale tiltak og kan arrangeres i samarbeid med andre idretter.

Norges Friidettsforbund jobber med å få på plass en struktur for etterutdanningen.

Trenerseminaret

Friidrettens Trenerforening arrangerer hvert år "Trenerseminaret" med interessante tema og solide forelesere fra både inn- og utland. Norges Friidrettsforbund samarbeider med Trenerforeningen om seminaret http://www.trenerforeningen.org/

Seminaret i 2019 arrangeres 1.-3.november i Oslo-området.

Fellesidrettslig Trenerkonferanse 2019

20.-21. september arrangerer Norges Idrettshøgskole og Norges Idrettsforbund i samarbeid med særforbundene, den første fellesidrettslige trenerkonferansen rettet mot barne- og ungdomstreneren i norsk idrett. Påmelding her: https://www.nih.no/studere-pa-nih/oversikt-vare-kurs/trenerkonferansen-2019/pamelding/

Dette blir formell etter- og videreutdanning på Trener-1 og -2-nivå.

Trenerløftet

Dette er Olympiatoppens satsing på unge trenere. Les mer her.

Sunn Idrett

Norges friidrettsforbund er et av eierforbundene til Sunn Idrett. Sunn idrett tilbyr sitt Spis Smart-foredrag til klubber i hele landet. 

Sunn idrett arrangerer også jentecamper en gang per år. Dette er for jenter på 15-16 år. Les mye mer på nettsidene til Sunn idrett.

 

I Coach Kids

"I coach kids" er et EU-støttet prosjekt med utspring på Leeds Beckett University i England. Det er laget en e-læring, men det er også en nettside med mye fagstoff. E-læringen (eller "the MOOC" Massive Open Online Course) er gratis, men krever at du lager en brukerkonto: http://e-learning.icoachkids.eu

"You have not coached until they have learned", sa den legendariske basketballtreneren John Wooden og dette sitatet er sentralt i en av e-læringsmodulene til prosjektet.

ICoachKids pledge

Norges Friidrettsforbund utdanner autoriserte løpetrenere via GoSportive løpetrenerkurset. Kurset retter seg mot deg som allerede er løpetrener, men også du som har planer om å starte opp en løpegruppe og bli løpetrener, vil ha utbytte av kurset. Kurset er en blanding av teori og praksis og du vil etter endt kurs kunne kalle deg autorisert GoSportive løpetrener.

Ler mer og finn hele kursplanen her.