Regler

§33 Representasjonsovergang.

(1) Generelt.

 1. Ønsker en aktiv utøver å representere et nytt lag i neste kalenderår, må utøveren sende skriftlig melding om dette på fastsatt skjema til sitt gamle lag og til Norges Friidrettsforbund innen 31. desember.
 2. Dersom et lag ønsker å melde sin interesse for en utøver, skal dette skje skriftlig til vedkommende utøvers lag og ikke bare direkte til den aktive.
 3. En utøver er startberettiget for nytt lag først når eventuell overgangssum er betalt.
 4. I det samme, eller neste år, skal det gamle lag og NFIF skriftlig underrettes om det nye representasjonslag. Det nye lag er ansvarlig for at meldingen sendes.
 5. Utøveren kan representere sitt nye lag fra og med den dato meldingen er poststemplet, dog tidligst fra 1. januar, såfremt alle forpliktelser til det gamle lag er brakt i orden.
 6. Avsender av meldinger om representasjonsovergang kan bli avkrevd dokumentasjon for når melding er sendt.

(2) Særregler for NM-kvalifiserte - Kompensasjonskrav.

 1. Er utøveren kvalifisert for deltakelse i hovedmesterskapet kommende år, kan det gamle laget kreve kompensasjon fra det nye laget, dersom det gamle laget og utøveren har inngått skriftlig avtale om dette. For utøvere som har inngått skriftlig avtale med sitt lag er fristen for å sende melding til sitt gamle lag 31. oktober. Dette må fremgå av avtalen. Er kontrakten utløpt og ikke fornyet innen denne dato, gjelder 31. desember som meldingsfrist også for disse utøverne.
 2. Krav om kompensasjon skal fremsettes senest 14 dager etter at overgangsmeldingen er mottatt. Meldinger om utmelding, nytt lag og eventuell kompensasjonskrav må avsender kunne dokumentere rettidig innsending.
 3. Det nye og det gamle laget har maksimalt 30 dagers frist til å bli enig om overgangsforholdet. Dersom det oppstår uenighet om beløpets størrelse, avtalens innhold eller overholdelse av frister kan hvert av lagene forelegge saken for Styret til avgjørelse. Denne avgjørelse er endelig og skal være fattet innen 30 dager etter at NFIF har mottatt saken.
 4. Når enighet er oppnådd mellom lagene, eller beslutning er fattet av NFIF, skal overgangskompensasjon betales innen 10 dager fra beslutningsdato. Ved for sen betaling regnes den til enhver tid gjeldende morarente ved næringskjøp.
 5. Inntil endelig avgjørelse foreligger er ikke utøveren startberettiget for noen av lagene. Utøveren kan oppnå starttillatelse for sitt nye lag såfremt dette lag deponerer et beløp i NFIF tilsvarende det gamle lags totale krav.
 6. Hvis et lag ikke har overholdt de forpliktelser overfor den aktive som kontrakten tilsier, kan krav om kompensasjon helt eller delvis bortfalle. Forutsetningen er at den aktive har gjort dokumenterbart krav om oppfyllelse av avtalens bestemmelser. (Kvittering på kopi av kravet.)
 7. Tvisten avgjøres av Styret etter at en gruppe bestående av en representant fra Aktives Organisasjon og to fra de berørte lagene og en fra Lovutvalget, har avgitt en vurdering av hvilken grad avtalen er misligholdt og hvilke konsekvenser det eventuelt bør få for et kompensasjonskrav.

(3) Særregler for jenter og gutter 11-14 år. Jenter og gutter 11-14 år kan få overgang i sesongen uten å ha gitt melding til gammelt lag innen 31/12 året før. Utøverne kan representere sitt nye lag 30 dager etter at melding er gitt skriftlig til gammelt lag. Den krets hvor flyttingen foregår, eller den som det flyttes til, kan dispensere. Denne ordningen gjelder også for 15-åringer fram til første start i det kalenderåret de fyller 15 år.

(4) Unntak for ikke aktive og ved oppløsning av lag.

 1. Utøvere som i henhold til § 32(1) ikke er aktive, kan representere et nytt lag så snart medlemskapet i laget og forhold til gammelt lag formelt er i orden.
 2. Utøvere hvis lag blir oppløst eller utmeldt av NFIF, kan straks representere et nytt lag.

(5) Unntak ved flytting til annen kommune eller annet distrikt.

 1. Ved flytting til annet distrikt kan utøveren på fastsatt skjema søke Styret om overgang til lag med adresse inntil 50km fra utøverens nye adresse.
 2. Som bekreftelse på at det ikke gjelder tilfeldig eller kortvarig opphold må vedlegges offentlig flytteattest eller studiebevis fra læreanstalt.
 3. Søknad om dispensasjon ved flytting skal sendes senest 3 måneder etter at flytting har funnet sted. Ved innvilget søknad kan utøveren starte for sitt nye lag 14 dager etter at søknaden er poststemplet.
 4. Dispensasjon i forbindelse med flytting kan bare innvilges en gang i kalenderåret.

(6) Ferierepresentasjon.

 1. Studenter og skoleelever som bor utenfor sitt hjemsted i studietiden kan representere sitt hjemmelag i sommerferien. Søknad om dispensasjon må sendes senest 16. mai på fastsatt blankett til forbundskontoret.
 2. Dispensasjonen må strekke seg over minst 14 dager, og kan bare gis for tidsrommet 1.juni - 31. august.
 3. Kontraktsbundne utøvere må ha tillatelse av sitt lag. Dette må fremgå av kontrakten.