Rekrutt_Hoved_17.jpg

Informasjon om rekrutteringslandslaget 2019

Her finner du generell informasjon om mål, tiltak, ledelse, uttak og forpliktelser knyttet til Norges Friidrettsforbunds rekrutteringslandslag.

Mål:

Målet med rekrutteringslandslaget er å bidra til å skape flest mulige finale- og medaljekandidater i seniorklassen. Delmål på veien kan være å kvalifisere seg til internasjonale junior- og ungdomsmesterskap.

Tiltak:

Rekrutteringslandslaget er et tiltaksbasert prosjekt, der en søker å utbre «best practice» innenfor trening i hver øvelsesgruppe. Alle utøvere inviteres inn i prosjektet sammen med personlig trener. Alle medlemmer av laget forplikter seg til enhver tid å utføre dopingfri aktivitet, og må hver sesong gjennomgå e-kurset «Ren Utøver».
Aktivitetene som tilbys, og oppfølgingen deltakerne får, er et supplement til den viktige daglige treningen. Når de beste utøverne og trenerne deres samles, er det en god arena for erfaringsutveksling og nettverksbygging. Rekrutteringslandslagene drives noe ulikt fra øvelsesgruppe til øvelsesgruppe. Dette gjelder også kriterier for å bli tilbudt plass i prioritert gruppe som praktiseres noe ulikt fra øvelsegruppe til øvelsesgruppe.

Ledelse:

Gruppene/lagene skal ha fagansvarlig/koordinator/grentrener. Rekrutteringslandslaget har en fast tilknyttet fysioterapeut, og normalt er fysioterapeut tilstede på alle samlinger. Fagansvarlig/koordinator kan i enkelte tilfeller være samme person, men ikke nødvendigvis. Utviklingsansvarlig har organisatorisk ansvar for prosjektet.

Uttak:

Til rekrutteringslandslaget tas det ut aktive i alderen 16-22 år som fortrinnsvis har tilhold i Norge.
Utøvere bosatt i utlandet kan stå i laget, men deltar kun på tiltak i laget når de er i Norge, f.eks. ved sommerferier etc.
Utøverne som blir tilbudt plass i den prioriterte gruppen får tilgang på ekstra ressurser fra prosjektet. For de prioriterte utøverne har prosjekt-trenere/fagansvarlige ansvar for å holde kontakt med utøvere/personlige trenere, mens øvrige utøvere/trenere selv må ta kontakt hvis de ønsker bistand fra prosjekt-trener/fagansvarlig. I oversikten over lagene er prioriterte utøvere markert med en stjerne: *.
Utøvere som er aktuelle for flere grupper, skal ha primærtilhold i en gruppe. Når utøvere viser et potensiale som tilsier at de neste sesong er aktuelle for deltakelse i et internasjonalt juniormesterskap, kan de bli tatt ut til rekrutteringslandslaget. Uttak foregår primært etter banesesongen utendørs. Det er de fagansvarlige for rekrutteringslandslaget som lager innstilling til uttak, og i samarbeid med toppidrettssjef og utviklingsansvarlig gjøres det endelige uttaket.

• Før uttaket presenteres på friidrett.no skal utøvere/klubb som har vært med i prosjektet siste sesong motta begrunnet beskjed om hvorfor de ikke har fått plass videre i prosjektet. Utøvere gis mulighet ved kort frist til å påklage avgjørelsen skriftlig, og klagen avgjøres av toppidrettssjef og utviklingsansvarlig.
• Likeledes skal utøvere/klubb som blir tatt ut i prosjektet (prioriterte og øvrige) motta skriftlig henvendelse om dette og gis kort frist for å gi tilbakemelding på om de aksepterer invitasjonen. 
• Utøvere kan også komme inn i laget i løpet av året bakgrunn av deres resultater. Uansett skal alle uttak kvalitetssikres på samme måte som tidligere beskrevet.

Utøvere som har vært en del av laget, men opplever ett år med skade, skal ikke settes ut av laget det påfølgende året med mindre det er spesielle grunner til det. Utøvere som har vært en del av laget, men ikke tilbys plass videre, skal få en begrunnelse av ledelsen.
Det kan etableres prosjekt med midler som er tildelt rekrutteringslandslaget som inkluderer overårige utøvere (eldre enn 22 år) dersom dette er i tråd med NFIFs filosofi.
Overårige utøvere skal ikke være en del av rekrutteringslandslaget, men kan inviteres som hospitanter til lagets samlinger.

NFIF sine forpliktelser:

• NFIF forplikter seg innenfor prosjektets tildelte rammer å bidra med tiltak som styrker og er i tråd med filosofien for vårt arbeid. Det betyr å stille opp med kompetente ledere, trenere og fysioterapeut for å ivareta utøver (og personlig trener).

Forpliktelser til utøvere/trenere i rekrutteringslandslaget:

• NFIF kan skrive kontrakt med prioriterte utøvere. I de tilfeller hvor utøver har signert kontrakt med NFIF som deltaker i en av NFIFs satsningsgrupper, vil denne kontrakten erstatte kontrakten med prosjektet.
• Kontrakten skal inneholde forpliktelser til utøver knyttet til: 

o Etterfølgelse av idrettens regelverk.
o Etterfølgelse av vår uttrykte utviklingsfilosofi og bidraget til å skape en sterkere prestasjonskultur i organisasjonen, herunder vise gode holdninger.
o Levere treningsrapporter hvor dette etterspørres. 
o Delta på tiltak i regi av prosjektet. Eventuelt gyldig fravær skal være meldt inn i god tid før tiltaket starter.
o Følge anbefalinger gitt av fysioterapeut i prosjektet. 
o Profilere prosjektets sponsor dersom en slik finnes på klær som er tenkt brukt under tiltak i prosjektet.
o Meningsforskjeller og uoverensstemmelser skal tas opp internt for å finne en akseptabel løsning for både utøver og NFIF.

• Konsekvenser av mislighold av forpliktelser i kontrakten for prioriterte utøvere:

o Ved overtredelse av idrettens regelverk, herunder spesielt dopingovertredelse, kan utøver miste plassen i prosjektet med umiddelbar virkning.
o Unnlate å delta på tiltak i regi av prosjektet uten å ha fått registrert gyldig forfall, motarbeide NFIFs utviklingsfilosofi og/eller prestasjonskultur og de andre overnevnte forpliktelsene vil ved første gangs overtredelse kunne medføre skriftlig advarsel fra NFIF ved fagansvarlig, dersom ikke overtredelsen regnes for å være så grov, eller ved gjentakelse, at det gis skriftlig opphør av kontrakt fra NFIF ved utviklingsansvarlig. 
o Advarsel eller opphør av kontrakt kan påklages til NFIF ved toppidrettssjef, som i samråd med toppidrettsansvarlig i styret avgjør saken.

• Konsekvenser for inviterte utøveres deltakelse i prosjektet:

o Selv om det ikke er inngått kontrakt med invitert utøver vil overtredelser som nevnt over medføre samme saksbehandling og eventuell reaksjon.

• Konsekvenser for trener til prioriterte/inviterte utøvere i prosjektet:

o Selv om det ikke er inngått kontrakt med trener til prioritert/invitert utøver i prosjektet vil overtredelser som nevnt over medføre samme saksbehandling og eventuell reaksjon.

Vedtatt av NFIF’s sentralstyre oktober 2014 og gjennomgått i Toppidrettsutvalget september 2017.