nfif-logo-705x405.jpg

Myndighetene åpner for lokale konkurranser

OPPDATERT 27. APRIL: Oppdateringen av nasjonale retningslinjer tidligere denne uken åpner nå for lokale konkurranser for voksne. NFIF sitt mål er å opptre ansvarlig og følge myndighetenes anbefalinger for å bekjempe korona-pandemien. Samtidig som vi bruker mulighetsrommet best mulig for å fremme aktiviteten vår. Her finner du de gjeldende reglene og anbefalingene.

Nedenfor følger beskrivelse av de nasjonale tiltakene som gjelder fra 16. april basert på Covid-19-forskriften og Helsedirektoratets smitteveileder for idrett.

I tillegg må man sette seg inn i eventuelle regionale og lokale tiltak

Lokale tiltak
Flere kommuner har innført lokale tiltak. Se nettsiden til din kommune på helsenorge.no

Regionale tiltak
Noen kommuner er omfattet av regionale tiltak (Covid-19-forskriften kapittel 5A-5B-5C) iverksatt av regjeringen.

Nasjonale tiltak
Under følger noen av hovedprinsippene/-reglene for gjennomføring av idrettsaktiviteter og -arrangementer.

Trening

Trening for barn og unge under 20 år
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan unntas fra anbefalingen om å holde avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Anbefalt gruppestørrelse er inntil 20 personer både innendørs og utendørs.
Dersom de trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne trene og konkurrere med dette laget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Trening for voksne (20 år og over)
Voksne kan drive organisert aktivitet utendørs eller innendørs, så lenge de kan holde god avstand (minst én meter). Anbefalt gruppestørrelse er inntil 10 personer innendørs og 20 personer utendørs.

Toppidrettsutøvere
Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
Se for øvrig våre generelle retningslinjer for trening.

Idrettsarrangementer

Det er mulig å ha arrangementer for kommunens innbyggere, så lenge lokal smittesituasjon tilsier det og det er tillatt etter lokale forskrifter og anbefalinger. 
Arrangøren må sette seg inn i og følge anbefalingene i smittevernveilederen for idrett og NFIF sine generelle retningslinjer for gjennomføring av arrangementer.

Særskilte regler for barn og unge under 20 år
Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt (NFIF har definert friidrett som en idrett som ikke innebærer nærkontakt) kan delta i idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som geografisk inndeling. Innendørs kan barn og unge under 20 år delta på idrettsarrangementer som samler deltakere fra samme kommune. Dersom barn og unge trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne trene og konkurrere med dette idrettslaget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Toppidrettsutøvere

Konkurranser for toppidrettsutøvere kan avholdes som ordinære nasjonale konkurranser kun for denne gruppen.

Blanding av grupper med ulike regler

Som beskrevet ovenfor er det ulike nasjonale regler for utøvere under 20 år, utøvere over 20 år og toppidrettsutøvere. Skal man arrangere konkurranser for flere av disse gruppene samtidig må de strengeste retningslinjer og regler benyttes for hele arrangementet.
Dette innebærer:
Et arrangement for barn + voksne – må følge reglene for arrangement for voksne (strengest).
Et arrangement for barn + toppidrett – må følge reglene for arrangement for barn (strengest).
Et arrangement for voksne + toppidrett – må følge reglene for arrangement for voksne (strengest).

Eventuelt må man dele arrangement opp i ulike delarrangementer, der gruppene byttes ut og ikke har kontakt.

Krav til avstand på arrangementer

De som er til stede, skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand. Arrangementer kan likevel gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for følgende grupper:

  • utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning.
  • personer under 20 år som deltar på aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud i regi av idretten, samt de som står for arrangementet.
  • toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement.

Antall personer på arrangementer

Innendørs:

  • Generelt på arrangementer er det tillatt med inntil 10 personer uten, og 100 personer med faste tilviste sitteplasser.
  • Idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år er tillatt med inntil 50 personer forutsatt at deltakerne kommer fra idrettslag fra samme kommune.

Utendørs:

  • Arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser er tillatt med inntil 200 personer.
  • Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom gruppene.

Beregning av antall:

Ved idrettsarrangementer skal både tilskuere, utøvere, støtteapparat og foresatte inngå i beregningen av det totale antallet personer, men ikke ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer. Det anbefales at antall støttepersonell, foresatte og tilskuere begrenses så langt det er mulig.
Ved toppidrettsarrangementer skal utøvere, dommere og støtteapparat ikke regnes med i beregningen av det totale antallet personer som kan være til stede.

Om registrering:

Registrert tilstedeværelse på arrangement skal beholdes av arrangørens smittevernansvarlig og IKKE sendes NFIF. Denne oversikten skal makuleres etter 14 dager. Vi ber samtidig om at arrangører sender inn smittevernserklæringen sammen med resultatene.

NFIFs retningslinjer for arrangementer er basert på regler og anbefalinger fra myndighetene. Kun konkurranser som er i tråd med retningslinjene approberes, og resultater fra konkurranser som er strid med retningslinjene vil ikke være gjeldende.

Lenker:

Covid-19-forskriften. [Lovdata.no].
NFIF sine generelle retningslinjer for gjennomføring av arrangementer.
NFIF sine generelle retningslinjer for trening.
NFIF sine generelle retningslinjer for kursvirksomhet.
Gratis digital besøksregistrering
Ta idrettens koronavettkurs.
Hva er toppidrett og hva er breddeidrett.

Rapporteringsskjema smittevern [PDF].
Rapporteringsskjema smittevern [Word].
Eksempel på skjema for registrering av tilstedeværende på arrangement [Excel].

Slik er regjeringens gjenåpningsplan.
Smittevern for idrett fra Helsedirektoratet.
Idrettsforbundets temaside.
HelsedirektoratetFolkehelseinstituttet og regjeringen har også opprettet temasider om koronaviruset.
I tillegg har ung.no, som er det offentliges informasjonskanal for ungdom, en egen temaside om korona-viruset.