nfif-logo-705x405.jpg

Det åpnes for konkurranser på tvers av kommuner

OPPDATERT 2. JUNI: Under regjeringens pressekonferanse 21. mai ble det opplyst at Norge nå går til trinn 2 av gjenåpningsplanen 27. mai. Nå er det endelig klart av det er gitt betydelige lettelser for oss. NFIF sitt mål er å opptre ansvarlig og følge myndighetenes anbefalinger for å bekjempe korona-pandemien. Samtidig som vi bruker mulighetsrommet best mulig for å fremme aktiviteten vår. Her finner du de gjeldende reglene og anbefalingene.

De nye retningslinjene som nå publiseres bygger på oppdateringene i  og Helsedirektoratets smitteveileder for idrett og Covid-19-forskriften

I tillegg må man sette seg inn i eventuelle regionale og lokale tiltak

Lokale tiltak
Flere kommuner har innført lokale tiltak. Se nettsiden til din kommune på helsenorge.no

Regionale tiltak
Noen kommuner er omfattet av regionale tiltak (Covid-19-forskriften kapittel 5A-5B-5C) iverksatt av regjeringen.

Nasjonale tiltak
Under følger noen av hovedprinsippene/-reglene for gjennomføring av idrettsaktiviteter og -arrangementer.

Trening

Trening for barn og unge under 20 år
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan unntas fra anbefalingen om å holde avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 
Dersom de trener med et idrettslag i en annen kommune, vil de kunne trene og konkurrere med dette laget så lenge smittesituasjonen tillater det.

Trening for voksne (20 år og over)
Voksne kan drive organisert aktivitet utendørs eller innendørs, så lenge de kan holde god avstand (minst én meter). Anbefalt gruppestørrelse er inntil 20 personer innendørs og 30 personer utendørs.

Toppidrettsutøvere
Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
Se for øvrig våre generelle retningslinjer for trening.

Idrettsarrangementer

Generelle regler for arrangementer:

Arrangementer kan avholdes med deltakere fra ulike kommuner og kretser så lenge lokal smittesituasjon tilsier det og det er tillatt etter lokale forskrifter og anbefalinger.
Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere. 
Det er derfor svært viktig at alle arrangører setter seg grundig inn i og følger anbefalingene i smittevernveilederen for idrett og NFIF sine generelle retningslinjer for gjennomføring av arrangementer.

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangement slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.
Det oppfordres til å ikke oppsøke arrangementer i annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.

Særskilte regler for barn og unge under 20 år:

Arrangementer for barn og unge under 20 år kan avholdes på samme måte som øvrige arrangementer.
Arrangementer kan likevel gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for følgende grupper:

  • Utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region brukes som geografisk avgrensning.
  • Personer under 20 år som deltar på aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud i regi av idretten, samt de som står for arrangementet.

Toppidrettsutøvere

Ved konkurranser for toppidrettsutøvere er utøvere, støtteapparat og dommere unntatt fra jravet om å holde 1 meters avstand.

Blanding av grupper med ulike regler

Dersom det avholdes konkurranser for flere av gruppene nevnt over må de forskjellige gruppene forholde seg til sine avstandsregler.

Antall personer på arrangementer:

Innendørs:

  • Generelt på arrangementer er det tillatt med inntil 50 personer uten, og 200 personer med faste tilviste sitteplasser.
  • Idretts- og kulturarrangement for utøvere under 20 år er tillatt med inntil 100 personer forutsatt at deltakerne kommer fra idrettslag fra samme kommune. Det samme gjelder for arrangement som samler deltakere under 20 år som bor i forskjellige kommuner, men som deltar på organisert trening, øving, prøver og lignende i samme kommune.

Utendørs:

  • Arrangementer uten faste, tilviste sitteplasser er tillatt med inntil 200 personer.
  • Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom gruppene.

Beregning av antall:

Ved idrettsarrangementer skal både tilskuere, utøvere, støtteapparat og foresatte inngå i beregningen av det totale antallet personer, men ikke ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer. Det anbefales at antall støttepersonell, foresatte og tilskuere begrenses så langt det er mulig.
Ved toppidrettsarrangementer skal utøvere, dommere og støtteapparat ikke regnes med i beregningen av det totale antallet personer som kan være til stede.
Journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet skal ikke regnes med i det totale antallet som kan være til stede på arrangementet.

Registrering:

Registrert tilstedeværelse på arrangement skal beholdes av arrangørens smittevernansvarlig og IKKE sendes NFIF. Denne oversikten skal makuleres etter 14 dager. Vi ber samtidig om at arrangører sender inn smittevernserklæringen sammen med resultatene.

NFIFs retningslinjer for arrangementer er basert på regler og anbefalinger fra myndighetene. Kun konkurranser som er i tråd med retningslinjene approberes, og resultater fra konkurranser som er strid med retningslinjene vil ikke være gjeldende.

Lenker:

Covid-19-forskriften. [Lovdata.no].
NFIF sine generelle retningslinjer for gjennomføring av arrangementer, oppdatert 2. juni 2021.
NFIF sine generelle retningslinjer for trening.
NFIF sine generelle retningslinjer for kurs, oppdatert 1. juni 2021
Gratis digital besøksregistrering
Ta idrettens koronavettkurs.
Hva er toppidrett og hva er breddeidrett.

Rapporteringsskjema smittevern [PDF].
Rapporteringsskjema smittevern [Word].
Eksempel på skjema for registrering av tilstedeværende på arrangement [Excel].

Slik er regjeringens gjenåpningsplan.
Smittevern for idrett fra Helsedirektoratet.
Idrettsforbundets temaside.
HelsedirektoratetFolkehelseinstituttet og regjeringen har også opprettet temasider om koronaviruset.
I tillegg har ung.no, som er det offentliges informasjonskanal for ungdom, en egen temaside om korona-viruset.