nfif-logo-705x405.jpg

Oppdaterte retningslinjer for arrangementer

Regjeringen har besluttet at Norge går over til en normal hverdag med økt beredskap lørdag 25. september klokken 16.00.

Fra det tidspunktet oppheves de gjeldende nasjonale retningslinjene, og disse erstattes med noen enkle råd og regler for det som heter "Normal hverdag med økt beredskap".

Frem til lørdag klokken 16:00 gjelder dagens regler.

Selv om nasjonale retningslinjer oppheves kan det være - og bli innført - lokale retningslinjer.

 

---

 

Innfører trinn 4 når alle voksne er beskyttet [regjeringen.no].

De gjeldende retningslinjene bygger på Helsedirektoratets smitteveileder for idrett og Covid-19-forskriften.

NFIF har gjort en del justeringer i de generelle retningslinjene for gjennomføring av arrangementer. Det anbefales at alle leser gjennom disse.

I tillegg må man sette seg inn i eventuelle regionale og lokale tiltak

Lokale tiltak
Flere kommuner har innført lokale tiltak. Se nettsiden til din kommune på helsenorge.no

Regionale tiltak
Noen kommuner er omfattet av regionale tiltak (Covid-19-forskriften kapittel 5A-5B-5C) iverksatt av regjeringen.

Nasjonale tiltak
Under følger noen av hovedprinsippene/-reglene for gjennomføring av idrettsaktiviteter og -arrangementer.

Trening

Trening for barn og unge under 20 år
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt, både ute og inne. De kan unntas fra anbefalingen om å holde avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. 

Trening for voksne (20 år og over)
Voksne kan drive organisert aktivitet utendørs eller innendørs, så lenge de kan holde god avstand (minst én meter). Anbefalt gruppestørrelse er inntil 30 personer innendørs og 40 personer utendørs.

Toppidrettsutøvere
Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs.
Se for øvrig våre generelle retningslinjer for trening.

Idrettsarrangementer

Generelle regler for arrangementer

Arrangementer kan avholdes med deltakere fra ulike kommuner og kretser så lenge lokal smittesituasjon tilsier det og det er tillatt etter lokale forskrifter og anbefalinger.
Utøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av idrettsarrangement er unntatt for regelen om en meters avstand. For utøvere over 20 år som ikke er toppidrettsutøvere gjelder unntaket kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten. Det innebærer at arrangøren fortsatt har et ansvar for å legge til rette for og påse at avstand holdes når ikke selve aktiviteten skjer.
Det er derfor svært viktig at alle arrangører setter seg grundig inn i og følger anbefalingene i smittevernveilederen for idrett og NFIF sine generelle retningslinjer for gjennomføring av arrangementer

Det oppfordres til forsiktighet og planlegging av deltakelse på arrangement slik at man i størst mulig grad unngår smittespredning mellom steder.
Det oppfordres til å ikke oppsøke arrangementer i annen kommune dersom man bor i en kommune med forhøyet smittenivå.

Særskilte regler for barn og unge under 20 år

Barn og unge under 20 år kan delta som utøvere på idrettsarrangement eller konkurranse på tvers av regioner/kretser (nasjonalt), både utendørs og innendørs, uten krav om å holde 1 meter avstand. Det samme gjelder personer under 20 år som deltar på aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- eller ferietilbud i regi av idretten.

Toppidrettsutøvere

Ved konkurranser for toppidrettsutøvere er utøvere, støtteapparat og dommere unntatt fra kravet om å holde 1 meters avstand.

Blanding av grupper med ulike regler

Dersom det avholdes konkurranser for flere av gruppene nevnt over må de forskjellige gruppene forholde seg til sine avstandsregler.

Antall personer på arrangementer

Hovedregelen er:

  • 400 personer på innendørs arrangement hvor deltakerne er delt inn i grupper på inntill 200 personer.
  • 800 personer på utendørs arrangement hvor deltakerne er delt inn i grupper på inntill 200 personer.

Gruppene med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom gruppene.

Dette betyr at man eksempelvis kan ha fire kohorter fordelt på 200 deltakere, 200 tilskuere, 200 trenere og 200 foreldre til stede dersom kohortene holdes adskilt gjennom arrangementet.

Tabellen under er hentet fra Helsedirektoratets "Smittevern for idrett (covid-19)" og gir en totaloversikt over antallsbegrensingeen på nåværende tidspunkt - tallene i den nederste tabellen gjelder fra midnatt natt til torsdag 8. juli (dagens tall står i tabellen). 

regler2306nyx.jpg

nyetallhelse.jpg

Hvis det vurderes bruk av koronasertifikat og testing skal dette avklares med kommunen.

Beregning av antall

Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer skal ikke inngå i beregning av antallet. 
Ved toppidrettsarrangementer skal i tillegg utøvere og støtteapparat ikke regnes med i beregningen av det totale antallet personer som kan være til stede.
Journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for å sikre mediedekning av arrangementet skal ikke regnes med i det totale antallet som kan være til stede på arrangementet.

Registrering

Registrert tilstedeværelse på arrangement skal beholdes av arrangørens smittevernansvarlig og IKKE sendes NFIF. Denne oversikten skal makuleres etter 14 dager. Vi ber samtidig om at arrangører sender inn smittevernserklæringen sammen med resultatene.

Se også: Gratis digital besøksregistrering

NFIFs retningslinjer for arrangementer er basert på regler og anbefalinger fra myndighetene. Kun konkurranser som er i tråd med retningslinjene approberes, og resultater fra konkurranser som er strid med retningslinjene vil ikke være gjeldende.

Lenker

Covid-19-forskriften. [Lovdata.no].
NFIF sine generelle retningslinjer for gjennomføring av arrangementer, oppdatert 12. august 2021.
NFIF sine generelle retningslinjer for trening.
NFIF sine generelle retningslinjer for kurs, oppdatert 1. juni 2021
Gratis digital besøksregistrering
Ta idrettens koronavettkurs.
Hva er toppidrett og hva er breddeidrett.

Rapporteringsskjema smittevern [PDF].
Rapporteringsskjema smittevern [Word].
Eksempel på skjema for registrering av tilstedeværende på arrangement [Excel].

Slik er regjeringens gjenåpningsplan.
Smittevern for idrett fra Helsedirektoratet.
Idrettsforbundets temaside.
HelsedirektoratetFolkehelseinstituttet og regjeringen har også opprettet temasider om koronaviruset.
I tillegg har ung.no, som er det offentliges informasjonskanal for ungdom, en egen temaside om korona-viruset.