Friidrettstinget 2021

Friidrettstinget 2021 avholdes som et digitalt møte lørdag 22. og søndag 23. mai. På denne siden vil du etter hvert finne all relevant informasjon om årets ting.

Tingdokumentene

På friidrettstinget møter med stemmerett, jf. NFIFs lov §15 pkt 2:
- Styret
- Tre representanter fra hver krets
- Lederne av Lovutvalget og Kontrollutvalget
- Representanter fra lagene med en representant for hver
påbegynt 50 medlemmer totalt, dog maksimum tre representanter fra ett enkelt lag.
Forutsetningen for at kretser og lag kan stille med tre representanter er at de lar seg representere med representanter av begge kjønn. Anmeldelse av representanter, må ha vært forbundet i hende innen fredag 1. mai 2021

Følgende har møterett, talerett og forslagsrett på Friidrettstinget i saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:
a. Kontrollutvalgets øvrige medlemmer
b. Lovutvalgets øvrige medlemmer
c. Valgkomitéens medlemmer
d. Ledere i øvrige styreoppnevnte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er forhindret fra å møte.
e. NFIFs generalsekretær
f. En representant for Trenerforeningen

I tillegg har følgende møterett og talerett:
a. Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde
b. Representant for NIF
c. To representanter for landslagsutøverne

Representantene må være medlem av det lag eller utvalg vedkommende representerer.

Påmelding skjer via Isonen:

Merk at du når du velger et av alternativene som stemmeberettiget delegat,  bekrefter du samtidig at du/den du melder på, er valgt til å representere klubben eller kretsen ved Friidrettstinget 2021 i tråd med NFIFs lov § 15

Påmeldingsfrist stemmeberettigede delegater: 1.mai kl 23.59

Påmeldingsfrist observatører/andre: 19.mai

Usikker på hvordan du melder deg på? Se her: https://vimeo.com/539606300

Link til Teamsmøtet sendes ut fredag 21.mai.

Informasjon kommer

Informasjon kommer.

 

Foreløpig sakliste:

 1. Åpning
 2. Godkjenne de fremmøtte representanter
 3. Valg av tingets funksjonærer
 4. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden
 5. Behandle Styrets og utvalgenes beretninger
 6. Behandle rgnskap 2019 og 2020
 7. Behandle rammebudsjett 2022 - 2023
 8. Tilsette revisor
 9. Strategisk plan (2021-2025)
 10. Aktuell debatt: Mesterskapsstruktur
 11. Behandle innkomne forslag
 12. Tildeling av NM Hovedmesterskapet 2023 og 2024
 13. Valg

 

Delegatlisten Friidrettstinget 2021

Spørsmål eller eventuelle feil kan rettes til kjersti.smedsrud@friidrett.no.

 

 1. Friidrettstinget ledes av valgt dirigent. Protokoll føres av de valgte sekretærer som seg imellom fordeler arbeidet. 
 2. Ingen representant gis rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, replikker unntatt. Med unntak av innledningsforedraget, settes taletiden til høyst fem minutter første gang, tre minutter annen og tredje gang. Inntil tre representanter kan få replikk til hvert innlegg og taleren kan gi tilsvar til replikkene. Replikken må gå direkte på talerens innlegg og taletiden er høyst ett minutt. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. Dirigenten har rett til å foreslå kortere taletider. Dirigenten har rett til å foreslå strek med inntegnede talere. Representantene ber om ordet via GoPlenum. 
 3. Alle forslag må innleveres via GoPlenum. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og nye forslag kan ikke settes fram etter at strek er satt eller at saken er tatt opp til votering. Forslag kan bare fremmes i saker som står på saklisten. 
 4. Ved avstemninger gjelder følgende bestemmelser: 
  Formuleringene "flertall", "alminnelig flertall" og "absolutt flertall" er synonyme og betyr "mer enn halvparten av de avgitte stemmer". Formuleringen "kvalifisert flertall" betyr "det prosentvise antall stemmer som skal til for å gjøre flertallet kvalifisert etter loven f.eks. 3/4 flertall, 2/3 flertall". Ved avstemming benyttes GoPlenum
 5. I protokollen føres inn alle forslag og vedtak som er gjort med antall avgitte stemmer for og imot. Blanke stemmer teller ikke og stemmene regnes som ikke avgitt. Det velges to representanter til å undertegne protokollen. 

Informasjon kommer

Strategisk Plan 2021-2025:Strategidokument 20212025 til nett.pdf

Informasjon om søkerne til Hovemesterskapene i 2023 og 2024 kommer.