Miljøpolicy

NFIFs miljøpolicy

Norsk Friidrett skal være en verdibasert og bærekraftig samfunnsaktør samtidig som vi rekrutterer og ivaretar medlemmer og aktive gjennom et trygt og bredt aktivitetstilbud, og utvikler utøvere som tar medaljer i internasjonale seniormesterskap.

Vi er en medlemsorganisasjon som består av mange tusen frivillige, men vi er også en arbeidsplass med en sentraladministrasjon og kretsansatte. Vi har valgt å avgrense Miljøfyrtårnsertifiseringen til å omfatte virksomheten til sentraladministrasjonen og styret nå i første omgang, og det vil si alle aktivitetene sentralleddet står som hovedarrangør av og all virksomhet som er knyttet til kontoret.

Det totale klimaavtrykket til Norsk Friidrett strekker seg langt utover virksomheten til sentraladministrasjonen i Norges Friidrettsforbund og figuren under visualiserer i hvilken grad vi har kontroll på organisasjonsleddet, i hvilken grad vi kan påvirke organisasjonsleddet og hvilken miljømessig effekt tiltakene potensielt har. Avgrensningen vi nå gjør, er gjeldene for perioden frem til neste sertifisering i 2024. Ved resertifiseringen vurderes det å innlemme de største nasjonale mesterskapene i Miljøfyrtårnsertifiseringen.

Vår miljøpolicy skal være synlig og organisasjonen skal være preget av åpenhet. Alle ansatte og sentrale tillitsvalgte skal kjenne til og identifisere seg med miljøpolicyen. Våre medlemmer, samarbeidspartnere og leverandører skal ha tilgang til policyen og gis mulighet til å sette seg inn i den. Vi skal jobbe aktivt for å ha et godt og inkluderende arbeidsmiljø der de ansatte opplever å ha innflytelse på egen arbeidshverdag og blir oppfordret til å ta bærekraftige valg.

Bærekraft

Vi kan dele bærekraft i en økonomisk, sosial og miljømessig dimensjon. Man kan velge å støtte seg på at økonomisk utvikling, sosial utvikling og miljøvern samvirker og forsterker hverandre gjensidig.

For Norges Friidrettsforbund er det både viktig å drive økonomisk bærekraftig,  for eksempel å ha egenkapital og en sunn økonomistyring som gjør at vi er solide og kan drive virksomheten med forutsigbarhet for de ansatte og leverandører. Samtidig skal vi drive en god personalpolitikk og ha et arbeidsmiljø og en kultur som gjør at de ansatte trives og det er god kontinuitet i organisasjonen. Den miljømessige dimensjonen er både sentral fordi vi driver utendørsidrett og fordi vi har et samfunnsansvar som en stor organisasjon som engasjerer ikke minst barn og unge som skal overta jorda.

Dette skal vi gjøre

NFIF skal være en tydelig avsender av bærekraft og viser at vi tar vårt samfunnsansvar på alvor ved å velge miljøvennlige løsninger. NFIF skal kontinuerlig bestrebe seg på å redusere sin miljøbelastning, overholde alle myndighetskrav som gjelder for virksomheten og de kravene NFIF selv definerer utover dette.  NFIF skal kontinuerlig utvikle og forbedre miljøledelsessystemet for å forbedre miljøprestasjonen.

Vedtatt av styret 17. februar 2021.

Konkrete mål for HMS-arbeidet:

  1. Hovedmål Arbeidsmiljø: Arbeidsmiljøet i NFIF skal være preget av åpenhet og inkludering og en bærekraftig bruk av ressursene.

Delmål: Holde sykefraværet under 4 %  

Delmål: Ansatte skal bli værende i jobben lenge

Tiltak: For å fremme faglig og personlig utvikling skal hver av de ansatte i år ha mulighet for å delta på et kurs/seminar/konferanse på et relevant, selvvalgt tema for å bedre arbeidsutførelsen.

Tiltak: De ansattes ønsker og behov for fysisk aktivitet (i arbeidstiden) og helsetjenester skal kartlegges.

Tiltak: Det skal etterstrebes en kultur hvor de ansatte tar vare på hverandre i og utenfor kontortid med sosiale aktiviteter som bygger relasjoner og medmenneskelighet.

Tiltak: Det skal legges til rette for og oppfordres til sunne matvaner, slik som frukt på kontoret, felles tid avsatt til lunsj med mer.

Tiltak: Arbeidsplass og oppgaver skal så langt det er mulig tilrettelegges etter behov. Gode rutiner for medarbeidersamtaler og vernerunde skal være på plass.

2. Hovedmål Innkjøp: Alle innkjøp skal behovsprøves og innkjøpsinstruksen skal gjøres kjent.

Delmål: Vi skal så langt mulig kjøpe produkter som er miljømerket og fairtrademerket samt bruke miljøsertifiserte leverandører.

Tiltak: Alle produkter innenfor produktgruppen kontorrekvisita skal være miljømerket.

Tiltak: Sponsorer og produktene vi mottar fra dem, skal bli vurdert i et bærekraftsperspektiv der vi ser nøye på behov, gjenbruk og generell materialbruk. Vi skal gi sponsorer råd om god produktutvikling.

 

Tiltak: Bruk i hovedsak overnattingssteder ol. som er miljøsertifiserte.

3. Hovedmål Avfall: Vi skal ha et bevisst forhold til avfallshåndtering og bestrebe oss på å bruke gjenvinnbare produkter og få ned avfallsmengden i alle deler av virksomheten.

Delmål: Vi skal redusere bruken av skrivepapir med 30 % og redusere papiravfallet med 10 %.

Tiltak: Skriveren skal ha dobbeltsidig utskrift som standard.

Tiltak: Alt avfall skal sorteres og bruk av engangsartikler skal begrenses i alle sammenhenger.

Tiltak: Ansatte skal gjennomføre e-kurs om avfallshåndtering fra Ragn-Sells.

Tiltak: Avfall skal kildesorteres så langt mulig. NFIF skal påvirke utleier av kontorer til å legge til rette for god kildesortering.​

4. Hovedmål Transport og reiser: Vi skal ha en bevissthet rundt hvordan vi planlegger og gjennomfører reiser og skal forholde oss til den vedtatte reise- og transportpolicyen.

Delmål: Vi skal redusere antallet administrative/organisasjonsmessige innenlands flyreiser med 25 % og øvrige innenlands flyreiser med 10%.

Tiltak: Digitale møter skal når det er hensiktsmessig, erstatte fysiske møter i utvalg og styret, samt i organisasjonen generelt. Minst 30% av alle møter skal være digitale

Tiltak: Implementere transportpolicyen internt i administrasjonen, styret og blant landslagsutøvere og -trenere på alle nivåer

Tiltak: Ha interne kampanjer i sentraladministrasjonen som oppfordrer til og belønner aktiv transport til og fra jobb.

5.Hovedmål Energi: Vi skal bestrebe oss på å spare energi i kontorlokalene ved å ha gode rutiner som er gjort kjent blant de ansatte.

Delmål: Vi skal redusere strømbruken

Tiltak: Lage rutiner for å slukke lys og skru av strømkrevende apparatet ved ferier og helg.

Tiltak: Ha opplæring i solskjerming, ventilasjon og oppvarming og lage skriftlige rutiner på bruk.

6.Organisasjon: Miljøfyrtårnansvarlig leder en arbeidsgruppe med representanter fra alle avdelingene. Miljøfyrtårnansvarlig er en stabsfunksjon og rapporterer til generalsekretær.

Tiltak: NFIFs miljøpolicy, transportpolicy, avfallshåndteringsrutiner og innkjøpsrutiner skal implementeres i organisasjonen og gjøres kjent internt i administrasjonen og i styret.

Tiltak: Hvert kvartal møter MFA i ledergruppen og Miljøfyrtårn og HMS-arbeidet generelt tas opp til intern revisjon.

Tiltak: NFIF skal aktivt oppfordre overliggende og underliggende organisasjonsledd til å utarbeide en egen miljøpolicy og ta i bruk aktuelle veiledere som for eksempel miljøhåndbok for idrett​.