Ingvill instruksjon.jpg

Modul 4: Trenerrollen

Den gode treneren må inneha mange egenskaper. Det finnes mange og til dels motsetningsfylte forventninger til hvordan trenerrollen skal ivaretas.

En trener må være idrettsfaglig sterk; ha god kjennskap til fysiologiske adapsjoner til trening, teknisk og taktisk kunnskap om idretten og kunne anvende idrettspsykologiske teorier.

Det er likevel flere andre faktorer som spiller inn. Treneren må bidra til å skape et godt sosialt miljø for utøverne, være engasjert, tydelig og kommunisere bra med alle utøverne, samt bidra til å skape autonome utøvere som tenker selv.

Viktige egenskaper hos treneren 

 • Engasjement
 • Langsiktig mål for treningsarbeidet
 • God evne og vilje til å kommunisere
 • Tydelig ledelse
 • God evne til å planlegge og tilrettelegge trening
 • Skaper et mestringsorientert trenings- og konkurransemiljø

 Se Treneren; konkurranse, glede, samhold og medbestemmelse? av Ørnulf Seippel, Institutt for samfunnsforskning

Et læringsorientert og autonomistøttende klima kjennetegnes av at det tilrettelegges for læring, mestring og selvstendighet for utøverne. Utvikling og forbedring er fokus. Utøveren vil da være motivert for å jobbe med egenskaper hun kan utvikle, og ikke fokusere på prestasjonen sett i forhold til konkurrentene.  

Den autoritative trener gir støtte til utøverne samtidig som hun eller han kan og vil ha kontroll. Klimaet er preget av varme, omsorg og involvering, men med klare grenser for atferd. Utøverne får gradvis større selvstendighet, slik at de kan ta ansvar for deler av treningen. Utøverne kommer til treningen for å trene – ikke for å bli trent.

 • Konkurranser brukes som en læringssituasjon for utøvere i utvikling
 • Mindre vekt på resultatene
 • Varsom med prestisjefylte konkurranser i ung alder
 • Fornuftig konkurranseplan
Forenklet kan vi skille mellom to hovedmotiver som drivkraft for utøveren til å drive idrett; prestasjonsmotiv og mestringsmotiv. En utøver som er prestasjonsmotivert fokuserer på resultat og plassering og greier ikke å skille mellom egne og andres forutsetninger i idrettsprestasjoner. En mestringsorientert utøver vil vektlegge egenutvikling, og utvikling vil være et tegn på suksess. 

Treningsmiljøet og treneren bør ikke være med på å sette fokus på prestasjoner. Prestasjonsorientering hos en utøver er ikke nødvendigvis en onde, men man må ha en balansegang. En utøver som utelukkende fokuserer på prestasjon vil slite når han møter motgang. Det skal være mulig for utøver å finne suksess og forbedringspotensial uavhengig av resultat. Mange unge har allerede et stort fokus på prestasjonen, og trener bør derfor tilrettelegge for mestringsfokus.

Hva kjennetegner et prestasjonsorientert og kontrollerende klima:

 • Treneren er dirigerende og enerådig
 • Treneren utøver press på utøverne
 • Trenerens støtte gjøres betinget av utøvernes prestasjonsevne
 • Treneren setter grenser og regler uten begrunnelse
 • Tidlig inndeling i ferdighetsgrupper
 • Konkurransepress fra omgivelsene
 

Begrepet talent brukes kanskje oftest om utøvere som er i stand til å utføre særlig gode prestasjoner, men vi knytter også ofte talentbegrepet til alder. Mener vi med talent at utøveren har spesielle genetiske (medfødte) egenskaper? Man hører ikke sjelden at utøver A er talentfull, mens utøver B er et treningstalent. Hva mener vi da?

Talent forveksles ofte med tidlig fysisk modenhet. Dette kan resultere i at utøvere som er tidlig utviklet eller er født tidlig på året blir prioritert i treningsarbeidet.

Noen forskere mener at vi overdriver betydningen av de medfødte egenskapene. Disse forskerne mener at nesten alle utøvere som arbeider målrettet og seriøst i mange nok år med sin idrett, vil kunne bli en internasjonal utøver.

Andre idrettsforskere mener at talentet nettopp er medfødt og at de anlegg man fødes med spiller en vesentlig rolle for personens muligheter for suksess. Samtidig kreves mye og riktig trening.

 

Definisjon:

”Talent er en medfødt kapasitet som gir et individ mulighet for å utvise eksepsjonelt høyt prestasjonsnivå innenfor et område som krever spesielle ferdigheter og intensiv trening.” (Simonton DK, 1999).

Merk at målrettethet og hjelp fra ekspertise er en forutsetning for suksess – genene er ikke nok

Talentet er medfødt, det kan være snakk om kognitive evner, motivasjon, personlighetstrekk, fysisk størrelse, fysisk trenbarhet eller muskelfibertyper.

Det er verken nødvendig eller mulig å skille arv fra miljø.

 

Identifisering og utvikling av talent

Det er enighet om at talentfulle idrettsutøvere ikke kun kan plukkes på bakgrunn av kun en faktor. Multidimensjonelle og multiduplikate modeller er nødvendige.

 

Antropometriske mål

Vekstkurver kan fortelle oss individets slutthøyde ganske presist. Det samme gjelder kroppsbygning.

 

Fysiologisk potensiale

Man kan bestemme fibertypesammensetning. Det har man kunne gjøre siden 1960-tallet.

Det er identifisert gener som har betydning for hvor høyt oksygenopptaket blir, hvordan styrken og utholdenheten kan utvikles.

Det kreves kun en blodprøve for å ta en gentest…

I Nederland blir 400m-løpere som løper raskere enn 48 og har et oksygenopptak på over XX rådet til å heller satse på 800 meter.

 

Motoriske faktorer

Det er vanskelig å si at ferdighetene innenfor en motorisk oppgave automatisk representerer motorikken til utøveren. Men det er mulig å identifisere en god kastarm for eksempel. De utøverne som raskest tilegner seg en ferdighet, blir ikke nødvendigvis de beste.

 

Mentale/psykologiske faktorer

Det er selvsagt vanskelig å måle dette, men ikke sjelden blir nettopp utøverens mentale kapasitet trukket frem som avgjørende for suksessen – ”et vinnerhode”, ”fantastisk motivasjon”, ”evnen til å fokusere skille ham ut”, etc…

 

Sosiologiske faktorer

Vi vet at familiebakgrunn kan telle til en utøvers fordel eller være en ulempe, men dette henger også sammen med hva slags idrett det er snakk om. Svømmere kan komme fra alle lag av befolkningen, mens tennisspillere oftere har en familie som er mer involvert i tennis i hverdangen. Noen forskere antyder at det sjelden er plass til mer enn et talent i hver famile…

 

Uansett hvor mye man kartlegger MÅ denne viten forvaltes med omhu.

 

Utvelgelse – to modeller

Pyramidemodellen

- noen kommer ut på toppen /evt i bunn (trakt)

Den oppsøkende modell – Kina, Australia, USA

 

Effektiv treningsledelse stiller krav til trenerens evne til individualisering. Utøverne har ulike behov, og en trener må kunne tilpasse seg etter dette behovet. Det kan være vanskelig å få nok tid til alle i store treningsgrupper, og så langt det er mulig må man passe på å ha nok trenere i hver treningsgruppe. Vi kan grovt dele opp innlæringsmetoder i induktiv (oppdagende) og deduktiv (instruksjon) metode. For erfarne utøvere brukes induktiv metode mindre enn for nybegynnere, men man kan med hell også bruke denne metoden for deler av treningen for eldre utøvere. Begge metodene har fordeler en ønsker å bruke i treningen, samt at begge har ulemper om de brukes alene.

Induktiv metode

I induktiv metode skal utøverne selv oppdage bevegelsesmønstre og oppdage hva som er hensiktsmessig løsninger. De vil ta i bruk ferdigheter og teknikker fordi situasjonen eller oppgaven krever det. De skal selv løse et ”problem”.

Fordelen med induktiv læring er at utøverne vil få et bevisst forhold til bevegelsesløsninger og vil dermed selv kunne vurdere hvordan de skal løse ulike situasjoner og teknikker. Denne metoden brukes nok for lite i friidrett, som kan føre til en ”innlært hjelpesløshet” hvor utøvere ikke greier å ta egne vurderinger. Vi kan i større grad bevisstgjøre utøverne med denne metoden.  Ulempen med metoden er at man ikke alltid vil oppnå ønskede bevegelsesløsninger, samt at en ofte vil effektivisere treningen og det kan da være gunstig med instruksjonsmetoden.

Induktiv metode består av situasjonsbestemt læring og oppgavestyrt læring. Begge er mye brukt for yngre og uerfarne utøvere, men man kan med hell bruke det for mer erfarne utøvere. Om en utøver sliter med at for stort fokus på teknikk i konkurransesituasjonen, som gjør ham eller henne stresset og forårsaker en dårligere prestasjon, kan bruk av induktiv metode være nyttig for å få automatisert teknikker som sitter bra på trening.

Deduktiv metode

I deduktiv metode er det instruksjon fra andre som fører til en bevegelsesløsning som blir sett på som hensiktsmessig. Det krever at treneren kjenner til den riktige teknikken og kan forklare denne. Også bruk av læringsbilder i form av trener, andre utøvere eller film er en forutsetning for å få godt utbytte av instruksjon.

Fordelen med deduktiv metode er at utøveren vil tillære seg den teknikken som treneren ser på som hensiktsmessig, og dermed bedre forstå trenerens treningsfilosofi. Det kan også være en mer effektiv tidsbruk mot riktig løsning. Ulempen er at utøverne kan bli avhengig av trenerens instruksjoner, og dermed ikke vil være selvstendig nok til å ta egne beslutninger i uforutsette situasjoner.      

Et viktig prinsipp uavhengig av læringsmetode er at en aldri skal skape undring på trening. Refleksjon rundt treningsprosesser skjer utenfor trening. Trenerens tilbakemeldinger og instruksjoner skal være tydelig på trening.

Innlæring av bevegelser

 • Høy frekvens på feedback leder ofte utøveren mot tilfredsstillende bevegelsesløsninger, men kan føre til avhengighet av ytre informasjon og mindre stabil læring
 • Vær forsiktig med å gi feedback etter hvert forsøk. Benytt gjerne oppsummerende feedback med passelig mellomrom
 • Det kan virke ekstra motiverende på utøveren dersom treneren kun gir feedback når utøveren presterer utenfor akseptabelt område
 • Ved bruk av ytre feedback bør oppmerksomheten rettes bort fra kroppen og mot effekten av bevegelsen 
 • Bruk analogier i instruksjonen
 • Implisitt og oppdagende læringsstrategier fører til stabil læring og man takler stressende situasjoner bedre.