NFIF-logo-705x405 (002).jpg

Samordna rapportering

Norges Idrettsforbund si samordna rapportering åpnet 1. april og klubbar/grupper har frist til 30. april med å leggje inn sine opplysninger. Registrering av riktige aktivitetstall på de ulike greinene i friidrett er viktig då det synliggjer aktiviteten klubbane driv og får direkte innverknad på tildeling av lokale aktivitetsmidler frå NIF til den enkelte klubb/gruppe, krets og forbund.

Registrering på klubb/gruppe blir gjort i klubbadmin, og leiar i fleridrettslag har påloggingsinfo som skal til for registrering om friidrettsgruppen manglar denne.

For friidrett må alle dei som er aktive registrerast som medlemmar i friidrettsgruppa.

Dette blir gjort på klubbadmin.no enten manuelt eller en kan bruke elektronisk medlemsregister med knytning til idrett og gren (mange har tatt det i bruk).

Når en er registrert som medlem i gruppa må en i tillegg vere registrert på en eller flere grener innen friidretten for at en skal telle med på aktivitetstall ved elektronisk rapportering.
For at det skal kunne bli registrert på gren må klubb opprette greinene.
Der ligg berre friidrett på bane som ferdig opprettet på gruppe, øvrige grener må opprettast av klubb/gruppe for at en skal få lagt inn aktive på disse.

Fleire greiner
Dersom en hentar frå elektronisk medlemsregister og det ikkje er valgt gren på medlemmet blir de ikkje registrert på aktivitetstalla og då må en leggje til grein manuelt på desse i klubbadmin på rapporteringssidene.

Friidrett har fire grener:
Friidrett på bane.
Løp utenfor bane.
Gang, mosjon og turmarsj.
Øvrig friidrett (friidrettsskoler, Athletix etc).


Et medlem kan registrerast på flere greiner om en er aktiv i flere greiner. I tillegg til aktive utøvere er det viktig å telle med dommarar/funksjonærar/andre på arrangement, trenarar, leiarar, styremedlemmer etc som bidreg til drift og aktivitet.

Friidrett har stor aktivitet på mosjon, og medlemmer som er aktive her må en få registrert.
Kjøring til og frå aktivitet er ikkje grunnlag for registrering. Alle som blir registrert på aktivitet må vere medlemmar i klubben/idrettslaget en registrerer de på.

Siste frist 31.april
Alle klubbar/grupper kan leggje inn tall manuelt på kvar årsgruppering i klubbadmin uavhengig av om en bruker elektronisk medlemsregister eller ikkje.
På samordna rapportering endrer ein også eventuelle endringar i kontaktinformasjon på klubb/gruppe og denne kontaktinformasjonen blir lagra i idretten sine databasar og brukt til utsending av info til klubb/gruppe.

Siste frist for klubber/grupper å rapportere er 31. april.
Har du spørsmål eller behov for hjelp kontakt klubbsupport på telefon 21 02 90 90 mellom 08:00 og 19:00, eventuelt administrasjon i egen krets.
Kontaktperson i NFIF er Narve Heggheim på mail narve.heggheim@friidrett.no eller mobil 913 14 783.