nfif-logo-705x405.jpg

Kjøreregler for begrenset organisert trening i friidretten

OPPDATERT 3. AUGUST: Det ble onsdag 1. april åpnet for begrenset organisert trening på de idrettsanleggene som er åpne. Helsedirektoratet oppdaterte 28. mai sine generelle kjøreregler som skal følges. I tillegg har Norges Friidrettsforbund, og de øvrige særforbundene, utarbeidet ett sett med idrettsspesifikke koronavettregler som du finner her.

Smittevern for idrett [Folkehelseinstituttet].

Vi ber klubber og lag merke seg at disse kjørereglene blir endret ved behov.

Innledningsvis vil vi si at selv om det er åpnet for begrenset organisert trening skal ingen lag føle dette som en forpliktelse hvis de ikke føler at de har ressurser til å gjennomføre dette ett hundre prosent i samsvar med smittevernbestemmelsene. Er klubben i tvil om de greier dette er det bedre å la være.

Idretten har et stort ansvar når det gjelder å starte opp med og gjennomføre organisert trening. Samfunnet er fortsatt i en nasjonal dugnad for å stoppe smittespredning. Dette er det overordnede målet som skal ligge til grunn for all virksomhet.

Norges Friidrettsforbund er klar på at det er anleggseiers ansvar å følge opp regelverket på sine anlegg. Samtidig vil det være en fordel om lag som sokner til et anlegg i dialog med anleggseier finner frem til lokale løsninger for gjennomføring av organisert trening; der både det gjeldende sentrale og lokale regelverket overholdes; både innenfor treningsgrupper og mellom de forskjellige brukerne av anlegget. Det vil være opp til den enkelte klubb å prioritere hvem som trener hva, samt å sørge for at smittevernreglene følges på sine organiserte treninger. I Helsedirektoratets veileder oppfordres idrettslaget/foreningen til å bortvise personer som ikke følger anbefalte smittevernråd. NFIF anbefaler at forskriftene for bruk av det enkelte anlegg, herunder våre kjøreregler for organisert trening, gjøres tilgjengelig på hvert enkelt anlegg.

Det er opp til den enkelte anleggseier å selv avgjøre, ut fra smittevernhensyn, om et anlegg skal åpnes eller ikke.

Ut over de generelle reglene fra Helsedirektoratet har NFIF vedtatt følgende friidrettsspesifikke koronavettregler for begrenset organisert trening. Noen av de viktigste bestemmelsene vil gå igjen i begge regelsettene. Regelverket gjelder både innendørs og utendørs:

- Organisert trening kan kun gjennomføres i grupper på maksimalt 20 personer. Minimumsavstand er en meter for alle over 19 år, se nye retningslinjer for til og med 19 år, men gjerne mer. Trener inngår i dette antallet, og bør ikke rullere mellom grupper, men holde seg til en gruppe. Det kan imidlertid være flere grupper på et anlegg så lenge avstandsbestemmelsene overholdes. NFIF anbefaler at man holder en så stor avstand som mulig mellom gruppene. Enhver beslutning av strengere art, tatt av anleggseier eller sentrale/lokale helsemyndigheter, overprøver retningslinjer gitt fra NFIF. 

- Smittevernreglene skal overholdes; både nasjonale og lokale regler.

- Ved aktiviteter for barn og unge, skal det være en voksenperson til stede som kan sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige helsemyndigheter.

- Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, for eksempel god tilgang på desinfiseringsmidler og rutiner for grundig vask av hender og idrettsutstyr før og etter aktiviteten. Se Helsedirektoratets veileder – spesifikt omtalt i punkt 2.4 «God hygiene».

Med bakgrunn i Helsedirektoratets veileder som alle plikter å sette seg inn i gjelder følgende friidrettsspesifikke regler, som er oppdatert med bakgrunn i Helsedirektoratets oppdaterte veileder.

Generelt:
God håndhygiene må praktiseres ved bruk av utstyr. Alt utstyr som har vært i kontakt med hender og ansikt skal vaskes eller desinfisert før og etter gjennomført økt/trening.

Spesifikt:
- Ved trening i delte baner kan det fra og med 27. mai løpes i alle baner.
- Ved trening i felt kan utøvere opp til og med 19 år, i grupper på maksimalt 20, løpe uten avstandsbegrensinger. For utøvere over 19 år gjelder fortsatt 1-metersregelen.
- God håndhygiene må praktiseres ved bruk av utstyr. Alle kastredskaper skal vaskes eller desinfiseres før og etter gjennomført økt/trening. Dersom det er praktisk gjennomførbart, skal det enkelte kastredskap bare benyttes av en person. Utøverens eget kastredskap benyttes av vedkommende utøver. Trener/leder fordeler felles kastredskaper til utøvere uten eget kastredskap.
Det gjøres spesielt oppmerksom på at kule innebærer tettere kontakt mellom utstyr og både hender og ansikt, og vurderes derfor å kunne utgjøre en større smitterisiko. Her skal det foretas desinfiseres eller vask av redskap mellom hvert kast, dersom utstyr deles.

- Så lenge retningslinjene om håndhygiene følges, kan startblokkene benyttes umiddelbart av flere løpere. Startblokkene skal vaskes eller desinfiseres etter gjennomført økt/trening.

- Så lenge retningslinjene om håndhygiene følges, kan hekkene benyttes umiddelbart av flere utøvere pr trening. Hekker skal vaskes eller desinfiseres før og etter gjennomført økt/trening.

- Stafett med veksling av stafettpinner kan nå gjennomføres, men stafett-pinnen skal desinfiseres mellom hver gang den brukes av forskjellige "lag", og utøverne som har løpt stafett må desinfisere hendene før og etter veksling

- Det er ikke lenger nødvendig å dekke stav/høyde-matte med egen «presenning», men stav/høyde-matte skal vaskes eller desinfiseres før og etter hver treningsøkt.

- Angående bruk av lengdegrop så svarer Helsedirektoratet at det ikke er knyttet smitterisiko ved bruk av dette.

Lykke til med trening i tråd med smittevernsbestemmelsene. Ta ansvar!