Løpende barn.jpg

Ekstraordinære klubbmidler - rekrutteringstiltak

Hordaland Friidrettskrets har fått tilskudd fra Vestland Fylkeskommune som skal brukes til to formål: Dommerutvikling og rekruttering. Vi oppfordrer klubbene i kretsen til å søke om midler for rekrutteringstiltak fra vår ekstraordinære tilskuddsordning.

Beskrivelse av tilskuddsordning

Etter over et år med nedstenging av samfunnet og innføring av forskrifter og anbefalinger som har medført vanskeligere rammevilkår for idretten, ser vi en liten dropp i medlemstall for friidretten. Friidrettsklubbene tar et uvurderlig viktig samfunnsansvar, der man gjennom frivillige krefter skaper den sosiale møteplassen og bidrar til positiv utvikling av barn og unge.

Idretten har vært, og er i, en krevende tid. Mer enn noensinne er det viktig å skape god rekruttering inn til vår idrett. Vi har forbildene, vi har anleggene og vi har ildsjeler og gode klubber. Friidrettskretsen har tilskudd fra Vestland Fylkeskommune som skal brukes til to formål: Dommerutvikling og rekruttering.

Målet med tilskuddsordningen er å skape økt rekruttering til friidretten.

Hordaland Friidrettskrets skal etter søknad dele ut totalt kr. 80.000 til klubber som gjennomfører gode rekrutteringstiltak som sommerskoler, aktivitetsdager med mere. Midlene fordeles etter innsendt søknad med bakgrunn i oppnådde kriterier.

Hvem kan søke

Friidrettsklubber med medlemskap i Hordaland Friidrettskrets.

Søknadsfrist

Frist for innsendelse av søknad er 10. oktober.

Kriterier for tildeling 

Søknaden må inneholde informasjon om følgende:

  • Gjennomførte nyrekrutteringstiltak (type tiltak, varighet, tidspunkt, antall deltagere).
  • Tiltak arrangert i perioden 21. juni til 10. oktober.
  • Arrangementet må være offentlig tilgjengelig (ikke bare for klubbens medlemmer).
  • Informasjon om utsendt klubbinformasjon og hvor mange mottagere.
  • Effekt målt i nye medlemmer.

Retningslinjer

  • Eventuell bruk av kommunale anlegg for tiltak må være avtalt på forhånd.
  • Arrangør oppfordres til å gjennomføre miljøtiltak på arrangementene, og disse vil bli prioritert.
  • En klubb kan kun sende en søknad. Dersom man har flere arrangementer / tiltak oppgis disse i søknaden.
  • Arrangementene «Inspirasjonsturne» (samarbeid med kretsen) kan ikke omsøkes i denne ordningen.

Søknadsbehandlingen gjennomføres etter fristen for ordningen.

Likestilling

Hordaland friidrettskrets skal arbeide for et likestilt samfunn hvor mennesker ikke blir diskriminert eller trakassert på bakgrunn av kjønn, etnisitet, religion, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller seksuell orientering. Kretsen vil derfor i sin vurdering vektlegge hvordan tilskuddsmottaker ivaretar dette perspektivet, og vil stille krav til at tilskuddsmottakerne bestreber seg på bedre kjønnsbalanse og mer reell likestilling.

Klima og miljø

Tilskudd fra Hordaland Friidrettskrets skal ikke føre til unødvendig høye klimautslipp, forsøpling eller skade på lokalt miljø, og kretsen vil vektlegge hvordan tilskuddsmottager ivaretar klima og miljøhensyn i sitt arbeid der dette er relevant.

Krav til rapportering

Ingen krav til etterrapportering. Tilskuddsordningen er basert på gjennomførte tiltak og søknaden betraktes derfor som en rapport.

Saksbehandling

Hordaland Friidrettskrets styre foretar en vurdering av søknadene på første styremøtet etter søknadsfristen. Svar på søknad kan forventes senest 3 uker etter fristen. Svar på søknaden sendes til e-post adressen som er oppgitt i søknaden.

Veiledning

Vi har ingen søknadsskjema for ordningen. Klubbene formulerer egen søknad basert på oppgitte kriterier. Vær ute i god tid og ta kontakt med kretsen dersom dere har spørsmål.

Kontakt med Eddie M. Ebbesvik på epost: eddie.ebbesvik@friidrett.no